Shanghai Museum-Related Words - Reversible List with Pinyin and English

Names and terms related to the Shanghai Museum (上海博物馆) in Shanghai, China. Check out our Chinese Language Resources page at http://www.chinatravelca.com/faq/chinese-language-resources/.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Shànghǎi Bówùguǎn
the Shanghai Museum
bówùguǎn
museum
Rénmín Guǎngchǎng
the People's Square
gǔwù
ancient object
wénwù
relic
zhēnguì wénwù
masterpiece
chūtǔ
to be unearthed or excavated
shōucáng
to collect; collection
cángpǐn
museum piece
yìshùpǐn
artwork
zhǎnlǎn
display; to put on display
zhǎnlǎntīng
gallery; display room
Zhōngguó Gǔdài Qīngtóngguǎn
Ancient Chinese Bronze Gallery
gǔdài
ancient times
qīngtóng
bronze
Zhōngguó Gǔdài Diāosùguǎn
Ancient Chinese Sculpture Gallery
diāosù
sculpture; statue
Zhōngguó Gǔdài Táocíguǎn
Ancient Chinese Ceramics Gallery
táocí
ceramics
Zhōngguó Lìdài Huìhuàguǎn
Chinese Painting Gallery
lìdài
past dynasties
huìhuà
drawing; painting
Zhōngguó Lìdài Shūfǎguǎn
Chinese Calligraphy Gallery
shūfǎ
calligraphy
Zhōngguó Lìdài Yìnzhāngguǎn
Chinese Seal Gallery
yìnzhāng
seal; stamp
Zhōngguó Gǔdài Yùqìguǎn
Ancient Chinese Jade Gallery
yùqì
jade artifact
Zhōngguó Lìdài Huòbìguǎn
Chinese Currency Gallery
huòbì
money; currency
Zhōngguó Míng-Qīng Jiājùguǎn
Chinese Ming and Qing Furniture Gallery
Míngcháo
Ming Dynasty
Qīngcháo
Qing Dynasty
jiājù
furniture
Zhōngguó Shǎoshù Mínzú Gōngyìguǎn
Chinese Minority Nationalities' Art Gallery
shǎoshù mínzú
ethnic minority
gōngyì
arts and crafts