Shanghai Museum-Related Words - Reversible List with Characters and Pinyin

Names and terms related to the Shanghai Museum (上海博物馆) in Shanghai, China. Check out our Chinese Language Resources page at http://www.chinatravelca.com/faq/chinese-language-resources/.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

上海博物馆
Shànghǎi Bówùguǎn
博物馆
bówùguǎn
人民广场
Rénmín Guǎngchǎng
古物
gǔwù
文物
wénwù
珍贵文物
zhēnguì wénwù
出土
chūtǔ
收藏
shōucáng
藏品
cángpǐn
艺术品
yìshùpǐn
展览
zhǎnlǎn
展览厅
zhǎnlǎntīng
中国古代青铜馆
Zhōngguó Gǔdài Qīngtóngguǎn
古代
gǔdài
青铜
qīngtóng
中国古代雕塑馆
Zhōngguó Gǔdài Diāosùguǎn
雕塑
diāosù
中国古代陶瓷馆
Zhōngguó Gǔdài Táocíguǎn
陶瓷
táocí
中国历代绘画馆
Zhōngguó Lìdài Huìhuàguǎn
历代
lìdài
绘画
huìhuà
中国历代书法馆
Zhōngguó Lìdài Shūfǎguǎn
书法
shūfǎ
中国历代印章馆
Zhōngguó Lìdài Yìnzhāngguǎn
印章
yìnzhāng
中国古代玉器馆
Zhōngguó Gǔdài Yùqìguǎn
玉器
yùqì
中国历代货币馆
Zhōngguó Lìdài Huòbìguǎn
货币
huòbì
中国明清家具馆
Zhōngguó Míng-Qīng Jiājùguǎn
明朝
Míngcháo
清朝
Qīngcháo
家具
jiājù
中国少数民族工艺馆
Zhōngguó Shǎoshù Mínzú Gōngyìguǎn
少数民族
shǎoshù mínzú
工艺
gōngyì