95 terms

《安末》Chapter 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

同事
tóng shì
zǒu (walk; leave)
老板
lǎo bǎn
公司
gōng sī
huí (return)
以前
yǐ qián
一直
yì zhí (constantly)
设计
shè jì
有名
yǒu míng
衣服
yī fú
自己
zì jǐ
认真
rèn zhēn
cái (not until)
长得
zhǎng de (to look pretty, similar...etc)
穿
chuān
不同
bù tóng
酒吧
jiǔ bā
说话
shuō huà
wèn
一些
yì xiē (some)
shì (things, matter)
qǐng (invite, please)
什么的
shén me de (whatnot)
觉得
jué de
jiàn (m/w for clothing)
bāo
看起来
kàn qǐ lái (looks as if)
过来
guò lái (over, towards)
shì
别的
bié de
很快
hěn kuài
想法
xiǎng fǎ
duì (to, towards)
所有的
suǒ yǒu de
对了
duì le
一会儿
yí huìr (soon, in a little while)
有意思
yǒu yì si
gēn (with)
máng
下次
xià cì
的时候
de shí hou (when...)
xiān (firstly, early)
gāng
yòu
最近
zuì jìn
那些
nà xiē
重要
zhòng yào
一定
yí dìng
xiào
tīng
已经
yǐ jīng
suì
但是
dàn shì
总是
zǒng shì
姑姑
gū gu
漂亮
piào liàng (pretty)
不过
bú guò
bāng
没错
méi cuò
以后
yǐ hòu (after, later)
爱好
ài hào
zhǎo
没想到
méi xiǎng dào (did not expect)
在一起
zài yì qǐ
现在
xiàn zài
结婚
jié hūn
高兴
gāo xìng
还没
hái méi
快点
kuài diǎn
gěi
咖啡
kā fēi
关系
guān xi (relationships)
jìn
cóng
地方
dì fāng (a place)
wán
更好
gèng hǎo
ràng (to make, let, give up)
打电话
dǎ diàn huà
女儿
nǚ ér
生意人
shēng yì rén
开公司
kāi gōng sī
很少
hěn shǎo (very little)
mǎi
东西
dōng xī (stuff)
yòng (to use)
最好
zuì hǎo
ài
zhù
生活
shēng huó
再说
zài shuō
花时间
huā shí jiān
出去
chū qù
wán

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.