45 terms

《安末》Chapter 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

手机
shǒu jī
不开心
bù kāi xīn
怎么了
zěn me le
小心地
xiǎo xīn de
认识
rèn shì (to meet, to know)
做生意
zuò shēng yì
快(要)
kuài (yào)
见面
jiàn miàn (to meet in person)
像是
xiàng shì (as if)
明白
míng bái
如果
rú guǒ (if)
慢慢地
màn màn de
真的
zhēn de
应该
yīng gāi
当然
dāng rán
dài
hái (still)
xíng
zǎo
shuì
放下
fàng xià
刚刚
gāng gāng
第一次
dì yī cì
一边... 一边...
yì biān... yì biān... (doing A while doing B)
bǐ (to compare)
不用
bú yòng
duō (many)
相信
xiāng xìn
告诉
gào sù
刚才
gāng cái
一样
yí yàng
jiào
外卖
wài mài
sòng
kāi (to operate, run a business)
饭店
fàn diàn
周末
zhōu mò
时间
shí jiān
工作日
gōng zuò rì
还好
hái hǎo (so-so)
不好意思
bù hǎo yì si
晚点
wǎn diǎn
发短信
fā duǎn xìn
地点
dì diǎn (a place, location)

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.