17 terms

wOnder or wAnder

Przetłumacz zdania. W każdym ze zdań musisz użyć słowa wOnder lub wAnder w odpowiedniej formie. Wszystkie wyrażenia pochodzą z postu 'Wonder or Wander that is the question' na blog.ingliszticzer.pl (http://blog.ingliszticzer.pl/2018/02/wonder-or-wander-that-is-question.html)
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

I was just wAndering aimlessly in the park.
Ja się tylko szwendałam bez celu po parku.
Sometimes it's important to let your mind wAnder.
Czasami to ważne żeby pozwolić sobie pobłądzić myślami.
Don't wAnder off the point! We have to finish it on time.
Nie zbaczajcie z tematu! Musimy to skończyć na czas.
Let's go for a wAnder!
Chodźmy na przechadzkę!
Do you remember Los Del Rio? It was a one-hit wOnder.
Pamiętasz Los Del Rio? To był artysta jednego przeboju.
Doctors say that the new treatment can work wOnders.
Lekarze twierdzą, że ta nowa terapia potrafi zdziałać cuda.
Little wOnder he loves her. She's wOnderful!
No wOnder he loves her...
Nic dziwnego, że on ją kocha. Ona jest wspaniała.
It's a wOnder they survived the accident.
To cud, że oni przeżyli ten wypadek.
They gazed in wOnder at the beautiful sunset.
Wpatrywali się w zdumieniu na piękny zachód słońca.
I wOnder if they know how to do it.
Zastanawiam się, czy oni wiedzą jak to zrobić.
I wOnder where I left my keys.
Zastanawiam się gdzie zostawiłem swoje klucze.
Sam is wOndering about buying a new car.
Sam zastanawia się nad kupnem nowego auta.
Betty is a wOnder child.
Betty jest cudownym dzieckiem.
My mom says that there is no wOnder diet. You just have to eat less.
Moja mama mówi, że nie ma diety cud. Po prostu musisz jeść mniej.
Aspirin is called a wOnder drug.
Aspiryna nazywana jest cudownym lekiem.
wOnder
zastanawiać się, zdumiewać się, cud, cudowny
wAnder
szwendać się, wędrować, przechadzać, przechadzka