23 terms

Migration

STUDY
PLAY
deportation
väljasaatmine
asylum
asüül (varjupaik)
asylum seeker
varjupaigataotleja
economic migrant
majanduspagulane
economic needs
majanduslik vajadus
extremist group
äärmuslik rühmitus
freedom of religion
usuvabadus
immigration
immigratsioon
integration
sissesulandumine
migration
sisseränne
political perscution
poliitiline tagakiusamine
political refugee
poliitpõgenik
social reasons
sotsiaalsed põhjused
war
sõda
borders
piirid
individual motives
üksikisikute motiivid
nationalities
rahvused
groups
grupid
elderly people
eakad
ship
laev
fear
hirm
looking for a job
tööotsingud
teenagers
teismelised