Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

aggressive

agresywny

ambitious

ambitny

bad-tempered

wybuchowy

big-headed

zarozumiały

bossy

apodyktyczny

brave

odważny

careful

ostrożny

careless

nieostrożny

caring

troskliwy

changable

niestały, zmienny

cheerful

radosny, pogodny

clever

sprytny, mądry

confident

pewny siebie

cowardly

tchórzliwy

easygoing

wyluzowany, opanowany

energetic

energiczny

friendly

przyjazny

fun-loving

lubiący dobrą zabawę

generous

hojny, szczodry

gentle

delikatny, łagodny

good-natured

dobroduszny, przyjacielski

hard-working

pracowity

helpful

pomocny

unhelpful

niezbyt pomocny, nieprzydatny

honest

szczery, uczciwy

dishonest

nieuczciwy, nieszczery

imaginative

pomysłowy, kreatywny

unimaginative

bez wyobraźni

independent

niezależny

intellectual

intelektualista

intelligent

inteligentny

lazy

leniwy

materialistic

materialistyczny

mean

skąpy, złośliwy

modest

skromny

open

otwarty

nice

miły, uprzejmy

optimistic

optymistyczny

outgoing

towarzyski, otwarty

overconfident

zbyt pewny siebie

oversensitive

nadwrażliwy, przeczulony

patient

cierpliwy

impatient

niecierpliwy

pessimistic

pesymistyczny

polite

grzeczny, uprzejmy

quiet

cichy

reliable

godny zaufania

unreliable

niegodny zaufania

responsible

odpowiedzialny

irresponsible

nieodpowiedzialny

rude

niegrzeczny

selfish

samolubny

unselfish

niesamolubny

scared

przetraszony

sensitive

wrażliwy

serious

poważny

shy

nieśmiały

silly

niemądry, zabawny

sincere

szczery

sociable

towarzyski

unsociable

nietowarzyski

sporty

wysportowany

talkative

rozmowny, gadatliwy

talented

utalentowany

tidy

schludny

untidy

niechlujny

be in good mood

być w dobrym nastroju

be in bad mood

być w złym nastroju

be on one's own

być samemu, być samotnym

have sense of humour

mieć poczucie humoru

have fun

dobrze się bawić

have a lot in common

mieć dużo wspólnego

have little in common

mieć niedużo wspólnego

self-esteem

poczucie własnej wartości

show off

popisywać się, przechwalać

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording