174 terms

HSK1 Lec09 Vocabulario Pinyin Acum

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

duìbuqǐ (对不起)
lo siento
hǎo (好)
bien
méiguānxì (没关系)
no importa
nǐ (你)
nǐmen (你们)
vosotros
bù (不)
no
búkèqi (不客气)
de nada (3 sílabas)
xièxie (谢谢)
gracias
zàijiàn (再见)
adiós
"búxiè
(不谢)"
de nada (2 sílabas)
jiào (叫)
llamarse
lǎoshī (老师)
profesor
ma (吗)
partícula interrogativa (m)
Měiguó (美国)
EEUU
míngzi (名字)
nombre
rén (人)
persona
shénme (什么)
qué
shì (是)
ser
wǒ (我)
yo
xuésheng (学生)
estudiante
xuéshēngmen (学生们)
estudiantes
Zhōngguó (中国)
China
"búshì
(不是)"
no es
"de
(的)"
partícula posesiva
"guó
(国)"
país
"hànyǔ
(汉语)"
chino
"nǎ
(哪)"
de qué
"ne
(呢)"
partícula interrogativa (n)
"péngyou
(朋友)"
amigo
"péngyoumen
(朋友们)"
amigos
"shéi
(谁)"
quién
"tā
(他)"
él
"tā
(她)"
ella
"tāmen
(他们)"
ellos
"tāmen
(她们)"
ellas
"tóngxué
(同学)"
compañero
bā (八)
8
bāshí (八十)
80
bāshíqī (八十七)
87
dà (大)
grande
duō (多)
muchos
èr (二)
2
èrshí (二十)
20
èrshíyī (二十一)
21
jǐ (几)
cuántos
jiā (家)
familia
jīnnián (今年)
este año
jiǔ (九)
9
jiǔshí (九十)
90
jiǔshíbā (九十八)
98
le (了)
partícula de pasado
liù (六)
6
liùshí (六十)
60
liùshíwǔ (六十五)
65
míngnián (明年)
el año que viene
nǚ'ér (女儿)
hija
qī (七)
7
qīshí (七十)
70
qīshíliù (七十六)
76
sān (三)
3
sānshí (三十)
30
sānshíèr (三十二)
32
shí (十)
10
shíbā (十八)
18
shíèr (十二)
12
shíjiǔ (十九)
19
shíliù (十六)
16
shíqī (十七)
17
shísān (十三)
13
shísì (十四)
14
shíwǔ (十五)
15
shíyī (十一)
11
sì (四)
4
sìshí (四十)
40
sìshísān (四十三)
43
suì (岁)
edad
wǔ (五)
5
wǔshí (五十)
50
wǔshísì (五十四)
54
yī (一)
1
yǒu (有)
tener
kǒu (口)
contador para familia
"shìde
(是的)"
"gè
(个)"
clasificador para contar
"líng
(零)"
cero
cài (菜)
comida
dú (读)
leer
hànzì (汉字)
carácter chino
hěn (很)
muy
huì (会)
saber
māma (妈妈)
mamá
shuō (说)
hablar
shuōhuà (说话)
conversar
xiě (写)
escribir
zěnme (怎么)
cómo
zì (字)
palabra
zuò (做)
hacer
hǎochī (好吃)
rico
búhuì (不会)
no sabe
"hào
(号)"
número
"jīntiān
(今天)"
hoy
"kàn
(看)"
mirar
"míngtiān
(明天)"
mañana
"qiántiān
(前天)"
anteayer
"qǐng
(请)"
por favor
"qù
(去)"
ir
"shū
(书)"
libro
"wèn
(问)"
preguntar
"xīngqī
(星期)"
semana
"xīngqīyī
(星期一)"
lunes
"xīngqīèr
(星期二)"
martes
"xīngqīsān
(星期三)"
miércoles
"xīngqīsì
(星期四)"
jueves
"xīngqīwǔ
(星期五)"
viernes
"xīngqīliù
(星期六)"
sábado
"xīngqītiān
(星期天)"
domingo (t)
"xuéxiào
(学校)"
colegio
"yuè
(月)"
mes
"yīyuè
(一月)"
enero
"èryuè
(二月)"
febrero
"sānyuè
(三月)"
marzo
"sìyuè
(四月)"
abril
"wǔyuè
(五月)"
mayo
"liùyuè
(六月)"
junio
"qīyuè
(七月)"
julio
"bāyuè
(八月)"
agosto
"jiǔyuè
(九月)"
septiembre
"shíyuè
(十月)"
octubre
"shíyīyuè
(十一月)"
noviembre
"shíèryuè
(十二月)"
diciembre
"zuótiān
(昨天)"
ayer
"qǐngwèn
(请问)"
disculpe
"kànshū
(看书)"
leer un libro
"duì
(对)"
correcto
"rì
(日)"
sol
"xīngqīrì
(星期日)"
domingo (r)
"búduì
(不对)"
incorrecto
bēizi (杯子)
copa
chá (茶)
chábēi (茶杯)
taza
chī (吃)
comer
duōshǎo (多少)
cuánto
hē (喝)
beber
kuài (块)
rápido
mǎi (买)
comprar
mǐfàn (米饭)
arroz
nà (那)
ese (2 letras)
qián (钱)
dinero
shāngdiàn (商店)
tienda
xiǎng (想)
querer
xiàwǔ (下午)
tarde
zhè (这)
este
zuòfàn (做饭)
cocinar
"zhème
(这么)"
tan
bàba (爸爸)
papá
diànyǐngyuàn (电影院)
cine
érzi (儿子)
hijo
gōngzuò (工作)
trabajar
gǒu (狗)
perro
māo (猫)
gato
nàr (那儿)
ese (3 letras)
nǎr (哪儿)
dónde
xià (下)
debajo
xiàmiàn (下面)
abajo
xiǎo (小)
pequeño
yīshēng (医生)
doctor
yīyuàn (医院)
hospital
yǐzi (椅子)
silla
zài (在)
estar
"búzài
(不在)"
no está
yě (也)
también
jiànmiàn (见面)
encontrarse / verse
hé (和)
y / con
hái (还)
también / todavía