14 terms

Pinyin-1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

爸爸
bà ba ( dad)
新加坡
Xīn jiā pō ( Singapore)
妈妈
mā ma ( mum)
法国
Fǎ guó ( France)
弟弟
dì di ( younger brother)
兔子
tù zi ( rabbit)
你好
nǐ hǎo ( hello)
可乐
kě lè ( coke)
哥哥
gē ge ( elder brother)
上课
shàng kè ( class starts)
喝水
hē shuǐ ( to drink water)
姐姐
jiě jie ( elder sister)
汽车
qì chē ( car)
西瓜
xī guā ( watermelon)
OTHER SETS BY THIS CREATOR