41 terms

Genetika

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

genetika
nauka o dědičnosti a proměnlivosti živých soustav
dědičnost
heredita
schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými nebo podobnými vlastnostmi
proměnlivost
variabilita
opačná tendence k dědičnosti, snaha odlišit se od svých rodičů a navzájem od sebe
Johann Gregor Mendel
1866 pokusy s rostlinnými kříženci (hrách setý)
William Bateson
poprvé použil termín genetika
Thomas Hunt Morgan
nové poznatky o genech a genové vazbě
zkoumal na banánových muškách
James D. Watson a Francis H. Crick
1953 popsali molekulu DNA
1997 ovce Dolly
první zvířecí klon z buňky dospělé ovce
chromozom
interfázový
mitotický
interfázový
mezi buněčným dělením, despiratizovaný - hmota je chromatin
mitotický
na počátku buněčného dělení se chromatin zhušťuje a zviditelňuje - chromozomy
histony
malé proteiny, které se podílejí na stavbě chromozomu
telomery
koncové části chromozomu, které je chrání
při každém dělení se zkracují
chromozomy podle umístění centromery:
metacentrický, submetacentrický, akrocentrický, telocentrický
karyotyp
schématické uspořádání chromozomů
udává počet a tvar chromozomů v 1 buňce
1. - 22. pár
autozom
23. pár
gonozom
idiogram
schématické znázornění karyotypu
gen (vloha)
materiální nosič dědičnosti
základní informační jednotka dědičnosti, která podmiňuje určitý znak
úsek chromozomu
úsek DNA, který kóduje určitou bílkovinu, a tím podmiňuje určitý znak
strukturní gen
nese informace pro syntézu bílkovin
lokus
pozice určitého genu na chromozomu
znak
vlastnost organismu kódovaná genem
kvalitativní znak
barva, tvar
podmíněny geny s velkým účinkem (majorgeny)
kvantitativní znak
výška, IQ, váha
podmíněno geny s malým účinkem (minorgeny)
vyjadřují se pomocí Gaussovy křivky
genom
soubor genů v buňce
jaderný × mimojaderný
genotyp
soubor genů daného organismu
fenotyp
soubor znaků daného organismu
můžeme pozorovat, ovlivněno prostředím
genotypově stejní se fenotypově lidí
F = G + P
alela
forma genu
každý gen se vyskytuje ve dvou či více alelách
homozygot
jedinec se dvěma stejnými alelami
AA
homozygot dominantní
aa
homozygot recesivní
Aa
heterozygot
vztahy mezi alelami:
I. úplná dominance a recesivita
II. neúplná dominance a recesivita
III. kodominance (u krevních skupin)
kodominance
v heterozygotním stavu se projeví obě alely vedle sebe, aniž by se vzájemně potlačovaly
hybridizační analýza
zakladatel J. G. Mendel
rodokmenové analýzy u člověka
hybridizace
záměrné křížení 2 organismů, při němž sledujeme výskyt určitého znaku u potomků
hybrid
kříženec
segregace párových chromosomů
probíhá při vzniku gamet
cytologická metoda
pomocí mikroskopů se sledují změny v počtu a tvaru chromosomů
molekulární metoda
používá se označená sonda v klinické genetice
sonda má za úkol najít konkrétní místo v chromosomu
monohybridní křížení
sledujeme pouze jeden znak