Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

chairperson

elnök

salesman

eladó (ffi)

sales girl

eladó (nő)

sales person

eladó (mindkettő)

president

elnök (állami)

accountant

könyvelő

account

számla, számlázó

Rome

Róma

Venice

Velence

Florence

Firenze

Milan

Milánó

Who?

Ki? Kik?

manager

igazgató

husband

férj

about

-ról, -ről, körül

false

hamis

simple

egyszerű

continuous

folyamatos

perfect

befejezett

past

múlt

present

jelen

future

jövő

to get up

felkelni

at

-kor, -kör

every

minden

to rise

felkelni, (fel)emelkedni

East

kelet

basic combat training

alapkiképzés

boot camp

kiképzés

to recruit

toborozni

recruit barracks

kiképzendők szállása

drill

kiképzés, gyakorlatozás

recruit

kiképzendő, toborzott személy

weapons training

fegyveres kiképzés

instructor

kiképző

barracks

körlet

uniform

egyenruha

graduation

avatás, diplomaosztó

to graduate

lediplomázni, végezni vmilyen képzéssel

volunteers

önkéntesek

unit

egység

fort

erőditmény

skill

szakma, képesség

including

beleértve

to wear

viselni, hordani

during

vmi alatt időben

to organise

rendszerezni, szervezni

company

század, vállalat

statement

állítás

to correct

javítani

combat

harci

communications

kommunikáció

combat uniform

harci egyenruha

field training exercise (FTX)

terepgyakorlat

map reading

térképolvasás

military skills

katonai képességek

NBC (nuclear, biological, and chemical) training

vegyvédelmi kiképzés

obstacle course

akadálypálya

to wake up

felébredni

reveille

katonai ébresztő

battery

elem, akkumulátor

deodorant

dezodor

electric razor

villanyborotva

padlock

lakat

shampoo

sampon

shaving cream

borotvakrém

shoe polish

cipő paszta

soap

szappan

sun cream

naptej

toothbrush

fogkefe

toothpaste

fogkrém

towel

törölköző

first aid

elsősegély

foot march

menetgyakorlat

enlisted

tiszthelyettes, közkatona

officer

tiszt

to mark

megjelölni

to turn

fordulni

to use

használni

world

világ

NCO Non-commissioned Officer

tiszthelyettes

woman

nő (women - többessz.)

man

férfi (men - többesz.)

approximately

megközelítőleg

exhausting

kimerítő

authoritative

hiteles, határozott, parancsoló

authorized

engedélyezett, meghatalmazott

accelerated

felgyorsult

to accelerate

felgyorsulni

favourite

kedvenc

CNN Cable News Network

CNN

between

között

odd number

páratlan szám

even number

páros szám

even

sima, egyenletes

to know

tudni

month

hónap

I'm divorced

elvált vagyok

to divorce

elválni

single

egyedülálló

degree

diploma, fok

I need it

szükségem van rá

I don't have

nekem nincs

to have

birtokolni

positive

állító

question

kérdés

envelope

boríték

at

-nál, -nél, -kor

for

-nak, -nek,

both

mindkettő

younger brother

öccs

older brother

bátty

younger sister

húg

older sister

nővér

musician

zenész

dancer

táncos

volleyball

röplabda

boarding school

bentlakásos iskola

street

utca

close

köz

alley

fasor

square

tér (négyszögletes)

circus

körtér

avenue

sugárút

housing estate

lakótelep

PC politically correct

politikailag korrekt

Mr.

férfi

Mrs.

férjezett

Miss

hajadon

Afro-American

afro amerikai

Native American

indián

actor

színész

actress

színésznő

waiter

pincér

waitress

pincérnő

stewardess

légiutas kísérő

tiger

tigris

tigress

lány tigris

lion

oroszlán

lioness

oroszlánlány

o'clock

óra

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording