Chakras sur la main avec les numéros

STUDY

Terms in this set (...)

mooladhara
...
swadisthan
...
vide
...
nabhi
...
anahat
...
vishuddhi
...
agnya
...
sahasrara
...