Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

I'm called John.

Seán atá orm.

My name is John.

Seán is ainm dom.

How much does it cost?

Cá mhéad atá air?

What is your name?

Cad is ainm duit?

What are you called?

Cén t-ainm atá ort?

Sure!

Cinnte!

How are you?

Conas tá tú?

Hello!

Dia duit!

See you later!

Feicfidh mé thú!

Thank you!

Go raibh maith agat!

Thank you very much!

Go raibh míle maith agat!

I'm John.

Is mise Seán.

please

le do thoil

please

más é do thoil é

No.

Ní hea.

Goodbye!

Slán!

I'm sorry.

Tá brón orm.

white

bán

small

beag, lú

woman

bean, mná (f!)

I live in Dublin

tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath

to work

bí ag obair

to play (intransitive)

bí ag spraoi

to love

bí i ngrá le

food

bia, bianna (m4)

year

bliain, blianta (f3)

boy

buachaill, buachaillí (m3)

yellow

buí

girl

cailín, cailíní (m4)

spend, throw, wear

caith, caitheamh

car

carr, cairr (m1)

buy

ceannaigh, ceannach

think (opine)

ceap, ceapadh

coat

cóta, cótaí (m4)

finished

críochnaithe

study

déan staidéar (ar)

brother

deartháir, deartháireacha (m!)

sister

deirfiúr, deirfiúracha (f!)

brown

donn

black

dubh

look (at)

féach (ar), féachaint

green (colour of plants)

glas

green (general)

uaine

daughter

iníon, iníonacha (f2)

day

lá, laethanta (m!)

speak

labhair, labhairt

book

leabhar, leabhair (m1)

child

leanbh, leanaí (m1)

read

léigh, léamh

son

mac, mic (m1)

student

mac léinn

good

(go) maith, fearr

mother

máthair, máithreacha (f!)

big, great

mór, mó

red (brownish)

rua

show

taispeáin, taispeáint

happen

tarlaigh, tarlú

hot

te, teo

understand

tuig, tuiscint

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording