Card Catalog

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

online public access catalog
meaning of OPAC
opac
ang pinakamadaling paraan ng paghahanap ng mga sanggunian sa silid-aklatan
internet
pinakapraktikal na paraan ng pagkalap ng datos lalo na sa makabagong panahon ng teknolohiya
card catalog
talaan ng lahat ng sangguniang matatagpuan sa isang silid-aklatan.
katalogo ng awtor, paksa, pamagat
3 uri ng katalogo
katalogo ng awtor
nakalista nang alpabeto ang pangalan ng lahat ng may-akda ng iba't ibang sanggunian
kard ng awtor
tawag sa mga kard na naglalaman ng pangalan ng awtor
katalogo ng mga pamagat
nakaalpabeto ang pamagat ng lahat ng sanggunian; gamitin sa paghahanap ng mga sanggunian
kard ng pamagat
kard na naglalaman ng impormasyon tungkol sa aklat o sanggunian na may gayong pamagat
katalogo ng paksa
nakaalpabeto ang paksa ng mga libro ng sanggunian

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.