#16 - Atebion - mwy anodd!

Gêm ar lafar. Mae angen paratoi rhyw 20 cwestiwn cyffredinol (Atodiad 4) - gellir sôn am unrhyw beth - pob un i gael ateb cadarnahol neu negyddol. Dylid amrywio Ydw, Do, Gwnaf, Oes. etc. Mae'r gêm yn gorffen wrth gyrraedd 20 ateb cywir, neu ynteu wrth gael ateb anghywir. Holl ddiben y gêm yw holi/ateb ar gyflymdra, ond rhaid sicrhau ar ddechrau'r gêm taw ymarfer ysgafn yw hwn yn hytrach na phrawf. Ni ddylid rhoi pwysau ar y myfyriwr i wneud y gweithgaredd o flaen y dosbarth, ond gall pawb y…
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Allwch chi fy helpu i?
Gallaf / Gallwn
Wnei di swper heno?
Gwnaf
Licech chi aros yma gyda Beryl?
Licwn
Alla i ofyn cwestiwn?
Gallwch / Gelli
Allet ti siarad â'i athrawes?
Gallwn
Ddylen ni roi'r arian at achos da?
Dylen / Dylech
Weli di Hywel 'fory?
Gwnaf
Ei di i'r siop ar ôl y gwaith?
Af / Gwnaf
Allwch chi ddweud hynny eto, os gwelwch yn dda?
Gallaf
Ddoi di i'r dosbarth wythnos nesa?
Dof / Gwnaf
Geith Meleri ddod gyda ni?
Ceith
Ddarllenith y tiwtor dy waith cartre?
Gwneith
Welwch chi'r newyddion ar y teledu heno?
Gwnaf
Allai Nia helpu gyda'r plant?
Gallai
Allech chi ddangos y lluniau i'r plant?
Gallwn
Ewch chi yn y car gyda Dafydd?
Gwnaf / Af / Gwnawn / Awn
Allai fe adael i mi wybod yfory?
Gallai
Ddylai Anwen roi'r diolchiadau?
Dylai
Licai fe weld Caryl?
Licai
Edrychwch chi ar y rhaglen heno?
Gwnaf
Wnewch chi gau'r drws, os gwelwch yn dda?
Gwnaf
Allech chi ofyn iddo fe helpu?
Gallwn / Gallen
Ddewch chi draw nos yfory?
Gwnaf / Dof / Gwnawn / Down
Allwn i weld y ffilm yng Nghrymrych?
Gallet / Gallech
Gerddwch chi adref ar ôl y gwasanaeth?
Gwnaf / Gwnawn
Ddôn nhw eto yn yr haf?
Dôn / Gwnân
Ddylwn i ddweud y gwir?
Dylet / Dylech
Allan nhw cwrdd â ni yn hwyrach?
Gallan
Wnei di yrru heno?
Gwnaf
Alla i'ch helpu chi?
Gallwch / Gelli
Wneith Delyth ganu yn y cyngerdd?
Gwneith
Licet ti fynd ar y trên?
Licwn
Ddylen nhw fod yn dawel nawr?
Dylen
Gani di ar dy ben dy hunan?
Gwnaf
Ddaw Eleri yn ôl?
Daw / Gwneith
Ddewch chi i'r dafarn ar ôl y dosbarth?
Dof / Down / Gwnaf / Gwnawn
Allwch chi ddod draw nos yfory?
Gallaf / Gallwn
Ddylai'r plant ganu cyn yr oedolion?
Dylen
Allai fe ddod ar ôl chwech?
Gallai
Ddylet ti wneud dy waith cartre nawr?
Dylwn
Hoffai Nick Clegg fyw yn 10 Downing Street?
Hoffai
Gawn ni ddarllen y darn eto?
Cawn / Cewch
Hoffai Ceindeg chwarae gyda Llŷr?
Hoffai
Wnewch chi helpu fi?
Gwnaf / Gwnawn
Weithith Gethin yn yr ardd?
Gwneith
Allith Eifion drefnu'r gweithgareddau?
Gallith
Ofynni di iddo fe yfory?
Gwnaf
Ddylech chi ffonio cyn mynd?
Dylwn / Dylen
Eith y tiwtor adre ar ôl y dosbarth?
Eith / Gwneith
Ddoi di gyda Heledd?
Dof / Gwnaf
Allwn i weithio gyda Caryl?
Gallech / Gallet
Wnewch chi ateb yn glir?
Gwnaf / Gwnawn
Ân nhw'n ôl adre wythnos nesaf?
Ân / Gwnân
Ddylwn i ddweud 'sori'?
Dylech / Dylet
Alla i gael lifft i'r dref gyda ti?
Gelli / Gallwch
Wnei di helpu fi?
Gwnaf
Enillith Emyr?
Gwneith
Ddylai Carys ddweud wrth Lowri?
Dylai
Ewch chi i siopa yfory?
Gwnaf / Gwnawn
Ydy hynny'n ddigon?
Ydy