Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Cechy charakteru angielski polski

insolent

bezczelny

ruthless

bezlitosny

impartial

bezstronny

carefree

beztroski

unscrupulous

bezwzględny

charismatic

charyzmatyczny

well mannered

dobrze ułożony

well behaved

dobrze wychowany

mature

dojrzały

bossy

dominujący

fussy

drobiazgowy

two faced

dwulicowy

reliable

godny zaufania

commited

gorliwy, oddany

moody

humorzasty

communicative

komunikatywny (łatwo nawiązujący kontakt)

quarrelsome

kłótliwy

reckless

lekkomyślny

irritable

łatwo wpadający w złość

wise

mądry

vindictive

mściwy

impatient

niecierpliwy

careless

niedbały

immature

niedojrzały

naughty

nieprzyzwoity, niegrzeczny

disloyal

nielojalny

unpleasant

niemiły

irresponsible

nieodpowiedzialny

short tempered

nieopanowany

insecure

niepewny (siebie)

disobedient

nieposłuszny

dishonest

nieuczciwy

indecisive

niezdecydowany

dutiful

obowiązkowy

devoted

oddany

narrow minded

ograniczony

nasty

okropny

vulgar

wulgarny

cautious

ostrożny

self confident

pewny siebie

lively

pełny życia

diligent

pilny

suspicious

podejrzliwy

treacherous

podstępny

obedient

posłuszny

vain

próżny

superstitious

przesądny

over sensitive

przewrażliwiony, nadwrażliwy

punctual

punktualny

cheerful

radosny

talkative

rozmowny

reasonable

rozsądny

absent minded

roztargniony

scatty

roztrzepany

thoughtful

rozważny

samolubny

selfish

selfish

samolubny

sentimental

sentymentalny

mean

skąpy

snobbish

snobistyczny

strict

surowy

tactful

taktowny

tolerant

tolerancyjny

faithful

wierny

nosy

wścibski

reserved

zamknięty w sobie

conceited

zarozumiały

adventurous

żądny przygód

cheeky

bezczelny, zuchwały

grumpy

zrzędliwy

greedy

zachłanny

miser

sknera

windbag

ględa

pompous

podniosły

truthful

prawdomówny

frank

sczczery

candid

otwarty

strong-willed

z silną wolą

self-assured

pewny siebie

competitive

zacięty

modest

skromny

sensible, reasonable

rozsądny

level-headed, well-balanced

zrównoważony

adventurous

ryzykowny

considerate

delikarny

tender

czuły

affectionate

kochający

thoughtful

troskliwy

imaginative

z wyobraźnią

conscientious

sumienny

cultivated

obyty

diligent

pilny

impartial

bezstronny

hearty

serdeczny

outgoing

towarzyski

courageous

odważny

vices

wady

boastful

chełpliwy

seflish

samolubny

self-centred

egocentryczny

greedy

chciwy

snobbish, snobby

snobistyczny

narrow- minded

ograniczny

fussy

wybredny

possesive

zaborczy

two-faced

dwulicowy

temperamental

wybuchowy

insincere

nieszczery

gullible

łatwowierny

cowardly

tchórzliwy

petty

małostkowy

forgetful

zapominalski

clumsy

niezdarny

vicious

zjadliwy

ruthless

bezlitosny

malicious, spiteful, mean

złośliwy

vindictive

mściwy

timid

nieśmiały

impetuous

zapalczywy

conceited

zarozumiały

crude

grubiański

overbearing

władczy

domineering

depotyczny

cheeky, insolent

bezczelny

inquisitive,nosy

wścibski

mean, miserly

skąpy

cunning, sly

sprytny

absent-minded

roztargniony

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording