Kap. 8: Ekonomins grunder

Vad innebär monopolistisk konkurrens?
Click the card to flip 👆
1 / 54
Terms in this set (54)
- Enskilda personer kan fritt framställa, sälja och köpa varor och tjänster utan att staten eller någon annan lägger sig i
- Vad som tillverkas, hur mycket varorna kostar och hur mycket de anställda får i lön styrs av efterfrågan och utbud på marknaden
- Det dominerande ekonomiska systemet i världen
- Tillverkare konkurrerar om att göra så bra produkter som möjligt till så lågt pris som möjligt
FÖRDEL:
- Systemet styr sig självt så att människor får tillgång till allt de behöver
- Eftersom företagen tävlar med varandra blir de effektiva.

NACKDEL:
- Systemet gör att det alltid finns arbetslösa människor och att de som är sjuka, gamla eller av någon annan anledning inte kan prestera så mycket blir fattiga.
- Monopol kan uppstå som privata ägare utnyttjar genom att ta ut allt för höga priser inom ex. sjukvård och utbildning
FÖRDEL:
- Systemet gör att det inte blir så stora skillnader mellan rika och fattiga, att människor inte blir arbetslösa och att även avlägsna områden får tillgång till varor och tjänster
- Enskilda eller företag har inte tillräckligt med pengar för att orka med stora investeringar som krävs inom ex. militären, sjukvården
- Staten kan kontrollera verksamheten så inte monopol uppstår

NACKDEL:
- Produktionen blir inte effektiv och det råder brist på varor.
- Dessutom har en central myndighet svårt att planera ekonomin för ett helt land.
Vilka fördelar resp. nackdelar finns med blandekonomi?FÖRDEL: - Systemet gör att människor kan känna sig trygga och att tillgångarna i samhället blir rättvist fördelade NACKDEL: - Andra menar att det hindrar företagen att vara effektiva och en del anser att människor ändå far illa i en blandekonomi.Ju lägre pris desto större är........ efterfråganJu högre pris desto större är......... utbudetVad är marknadskrafterna?Samspelet mellan utbud och efterfråganVad innebär en perfekt marknad?Fri öppenhet - Alla får veta vad olika säljare tar för en vara - Utan öppenhet kan man inte köpa varan där den är som billigast Fri konkurrens - Alla säljare konkurrerar med varandra om kunderna - Alla köpare konkurrerar om varorna och tjänsternaVad är jämviktspris?Om priserna på en marknad får röra sig fritt kommer en anpassning av priserna att uppstå Mängden varor som efterfrågas = Mängden varor som producenterna bjuder ut till vid samma prisVad innebär monopol?Det finns endast en säljare eller köpare - Säljaren med monopol tar ett högre pris på en vara - Försäljningen blir mindre, men säljarens vinst blir större - Ex. SystembolagetHur uppstår monopol?Ett företag konkurrerar ut de andra i sin branschVad innebär oligopol?Ett fåtal företag dominerar marknaden - De står för stora delar av utbudet och kan då ensamma påverka priset - Ex. bensinmackarVarför är inte oligopol bra för konsumenterna?1) Företagen bildar karteller - De kommer överens om ett för högt pris och lurar konsumenterna 2) Den fria konkurrensen sätts ur spel 3) Köparna får betala för mycket 4) Företagens drivkraft att ta fram bättre och billigare produkter minskarVilken myndighet ansvarar för att olagliga karteller inte skapas?KonkurrensverketVad är monopolistisk konkurrens?En säljare har övertygat konsumenterna om att just deras produkt är bäst och att ingen annans duger - Ex. tvål för "känslig hud" - Vanligt hos bl.a. kläder, idrottsutrustning och kosmetikaVilken risk finns med monopolistisk konkurrens?Vilseledande marknadsföring kan uppstå - Konkurrensverket ansvarar för att detta inte ska skeVad är kreditmarknad?Där man lånar eller "hyr" pengar och "hyran" är själva räntan. - Företag och enskilda kan låna pengar till investeringar istället för att spara ihop pengarna själva först - Är viktigt för den ekonomiska utvecklingen i samhället, ger mer tillväxtVad är amortering?Avbetalning på ett lånVad är arbetsmarknad?Den marknad där arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft mot betalning, dvs. lön, och där individerna utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön.Vad menar man med att organisationsgraden i ett land är hög?Det är vanligt att anställda är med i fackföreningarVad är aktiemarknad?Den marknad där man köper eller säljer aktierVad är en aktie?En andel i ett aktiebolag - Äger man en aktie äger man en liten del av ett företag - Om företaget går i konkurs, förlorar man endast de pengar man själv spenderat i företaget - Det är viktigt att konkurrensen är stor - Alla köpare ska ha samma möjlighet att bedöma marknadenVilka två myndigheter ansvarar för att aktiemarknaden ska fungera på ett bra sätt?Finansinspektionen och EkobrottsmyndighetenVad är BNP?Bruttonationalprodukt - Värdet av alla de varor och tjänster som produceras i ett land under ett årVad är BNI?Bruttonationalinkomst - Värdet av alla inkomster i ett land under ett årVad är NNP?Nettonationalprodukt - Värdet man får om från BNP drar bort kostnaden för att återställa förslitningen av allt realkapital, dvs. maskiner och byggnader m.mVad menas med att BNP per capita är mätt i PPP?PPP står för Purchasing Power Parities - Vid mätningen av BNP med hjälp av PPP, tar man hänsyn till prisnivå och köpkraft i varje land vid beräkningen. - Denna omvandling gör det enklare att jämföra länders välstånd.Vad menas med förmögenhet?Värdet av tillgångar minus skulderVad betyder tillväxt?Produktionen, dvs. BNP ökarVad är HDI?Human Development Index - Ett högt HDI innebär att landet har bra materiell välfärd, befolkningen har god hälsa och god utbildning. HDI mäter inte bara levnadsstandard utan också: - Livslängd - Utbildningsnivå, mätt genom läs- och skrivkunnigheten hos vuxna, samt antalet inskrivna i primär, sekundär och högre utbildning. - Hälsa - Spädbarnsdödlighet - JämställdhetVilka produktionsfaktorer behövs för att kunna producera?1) Naturtillgångar 2) Arbetskraft 3) Kapital 4) Humankapital (kunskap) 5) Realkapital (maskiner, verktyg, fabriker m.m. som behövs för att producera)Hur kan man öka produktionen?1) Ökad mängd produktionsfaktorer 2) Ökad produktivitetHur skapar man en långsiktig tillväxt?1) Använda och utveckla ny teknik 2) Fungerande kreditmarknad måste finnas 3) Utbyggd fysiska infrastruktur måste finnas 4) Social infrastruktur (lagstiftning, rättsskipning) 5) Politisk stabilitet 6) Utbildning 7) Öppenhet (lära av andra länder)Vilka ingår inte i arbetskraften?1) Pensionerade 2) Långtidssjukskrivna 3) Studerande (som samtidigt inte söker jobb) 4) Andra som inte aktivt söker arbeteVad innebär arbetslöshet?Man söker jobb men inte får något - Om det finns 5 % arbetslöshet betyder det att 5 % av dem som ingår i arbetskraften inte arbetarVarför är arbetslöshet problematiskt?SAMHÄLLSEKONOMISKT: - Den arbetslöse skulle genom att arbete bidra till samhällets och sin egen försörjning och utveckling - Arbetslöshet är därför ett slöseri på resurser SOCIALT: - Arbetslöshet innebär utanförskap, ett liv utan arbetskamrater och en känsla av att inte vara behövd - Detta kan leda till mental ohälsa, drogmissbruk och kriminalitetVilka typer av arbetslöshet finns?1) Konjunkturarbetslöshet (när efterfrågan minskar) 2) Strukturarbetslösheten (när tekniken tar över arbeten) 3) Säsongsarbetslöshet (ex. skidlärare) 4) Friktionsarbetslöshet (mellan två jobb) 5) Deltidsarbetslöshet (vill arbeta heltid)Vilka lagar finns på arbetsmarknaden?1) MBL (Medbestämmandelagen) 2) LAS (Lagen om anställningsskydd)Vad innebär MBL?FÖRENINGSRÄTT: - En anställd kan inte bli uppsagd pga. facklig verksamhet FÖRHANDLINGSSKYLDIGHET FÖR ARBETSGIVAREN: - Inför större förändringar måste arbetsgivaren förhandla med facket. INFORMATIONSSKYLDIGHET FÖR ARBETSGIVAREN - Ekonomi, framtidVad innebär LAS?Reglerar hur en arbetsgivare får hantera situationer som uppsägningar och provanställningar. - Enligt LAS får en arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en så kallad saklig grund. - Antingen måste arbetsgivaren peka på att det finns arbetsbrist eller på att uppsägningen sker av personliga skäl alltså att den anställda har misskött sig på något sätt. UPPSÄGNINGAR (minst en månads uppsägningstid): - Personliga förhållanden: ex. sena ankomster, bristande yrkesskicklighet. Först krävs dock omplacering. - Arbetsbrist: sist in först ut AVSKED (omedelbart): - Grov misskötsel som misshandel, stöldVad menas med en dynamisk arbetslöshet?1) Arbetskraften kan lätt utbilda sig vidare 2) Arbetskraften är flyttbenägen 3) Lönerna är flexibla 4) Det är lätt att avsked och anställa 5) Det är lätt för invandrare att etablera sig på arbetsmarknadenVad menas med konjunkturell arbetslöshet?Arbetslöshet som påverkas av det ekonomisk läget - I en högkonjunktur är det lätt att hitta arbete och företagen har mycket att göra - I en lågkonjunktur är det svårt att få jobb och företagen har lite att göra - Detta förhindras genom ekonomisk politik (perioderna med lågkonjunktur försöker göras korta och milda)Vad betyder inflation?Priserna stiger - Leder till ekonomiska problem - Gynnar låntagare på bekostnad av långivareVad betyder deflation?Priserna faller (ovanlig) - Kronans värde försämras - Man får betala mer för varor och tjänster - Man blir varken fattigare eller rikare (priser och löner förändras i samma takt)Hur kan inflation leda till problem?Kan leda till problem om inflationen är för hög, särskilt om den är högre än resten av omvärldenVem har i uppgift att undersöka inflationens utveckling?Statistiska centralbyrån (SCB)Vad är KPI?Konsumentprisindex - Mäter inflationen