Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

arts

sztuka, plastyka

biology

biologia

chemistry

chemia

experimental sciences

nauki doświadczalne

environmental science

nauka o środowisku

double

podwójna lekcja

foreign languages

języki obce

geography

geografia

history

historia

humanities

przedmioty humanistyczne

IT

technologia informacyjna

computer science

informatyka

maths

matematyka

natural sciences

nauki przyrodnicze

physics

fizyka

Polish

język polski

Religious Education

religia

science

nauki ścisłe

social sciences

nauki społeczne

caretaker

woźny

classmate

kolega z klasy

classroom assistant

nauczyciel wspomagający

deputy head

wicedyrektor

examiner

egzaminator

form teacher

wychowawca

headteacher

dyrektor

headmistress

dyrektorka

lecturer

wykładowca

pupil

uczeń

staff

grono pedagogiczne

student

student, uczeń

teacher

nauczyciel

canteen

stołówka

classroom

sala lekcyjna

common room

świetlica

corridor

korytarz

gym

sala gimnastyczna

headmaster's office

gabinet dyrektora

laboratory

pracownia

library

biblioteka

playground

plac zabaw

sports field

boisko sportowe

staff room

pokój nauczycielski

absent

nieobecny

bell

dzwonek

break

przerwa

bully

znęcać się

check work

sprawdzać zadania uczniów

compulsory

obowiązkowy

concentrate

koncentrować się

coursebook

podręcznik

curriculum

program nauczania

deadline

termin wykonania pracy

do homework

odrabiać zadanie domowe

do research

przeprowadzić badania

write an assignment

napisać pracę

write an essay

napisać wypracowanie

get suspended

zostać zawieszonym

give a presentation

wygłosić prezentację

hand in homework

oddać pracę domową

have a talk on

omówić coś

lunch break

przerwa obiadowa

make mistakes

popełniać błędy

miss lessons

opuszczać lekcje

notebook

zeszyt

obligatory

obowiązkowy

optional

dodatkowy

packed lunch

drugie śniadanie

PE kit

strój na WF

play truant

wagarować

present

prezentować

project work

projekt szkolny

school bus

autobus szkolny

take a gap year

zrobić sobie rok przerwy w nauce

take notes

notować

take the register

sprawdzać obecność

term

semestr

tutorials

konsultacje

work on project

pracować nad projektem

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording