Gibberish IDIG Formula SENTENCES

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

How are you?
hidigow idigare yidigou
I'm good
idigi'm gidigood
I love cats
idigi lidigove cidigats
Where are you going?
whidigere idigare yidigu gidigoing
Hey guys
hidigey gidiguys
What movie are you going to see?
Whidigat midigovidigie idigare yidigou gidigoing tidigo sidigee
What's for dinner?
whidigats fidigor didignnidiger
I like your outfit
idigi lidigike idigotfidigit
Let's play
lidigets plidigay
troye and jacob are goals
tridigoye idigand jidigacidigob idigare gidigoidigals
hey matthew
hidigey midigtthidigew
YOU MIGHT ALSO LIKE...
STUDY GUIDE