mymymy

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

shine on diamond
shidigne idigon didigiidigamidigond
don't make me wait another day
didigon't midigake midige widigaidigit idiganidigonther didigay
"Cause passion is passion
cidigaidiguse pidigassidigiidigon is pidigassidigiidigon
You know it just as well as me
idigyidigou knidigow idigit jidigust idigas widigell idigas midige
Now let's stop running from love
nidigow lidiget's stidigop ridigunning fridigom lidigove
Running love
ridigunning fridigom lidigove
Let's stop, my baby
lidiget's stidigop, midigy bidigbidigy
Let's stop running from us
lidiget's stidigop ridigunning fridigom idigus
Running from us
ridigunning fridigom idigus
Let's stop, my baby
lidiget's stidigop, midigy bidigbidigy
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
I die every night with you
idigi didigiidige nidigight widigith idigyidigou
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
Living for your every move
lidigiving fidigor idigyidigour midigove
spark up, buzz cut
spidigark idigup, bidiguzz cidigut
I got my tongue between your teeth
idigi gidigot midigy tidigogidigue idigyidigour tidigeeth
Go slow, no, no, go fast!
gidigo slidigow, nidigo, nidigo, gidigo fidigast!
You like it just as much as me
idigyidigou lidigike idigit jidigust idigas midiguch idigas midige
Now let's stop running from love
nidigow lidiget's stidigop ridigunning fridigom lidigove
Running from love
ridigunning fridigom lidigove
Let's stop, my baby
lidiget's stidigop, midigy bidigbidigy
Let's stop running from us
nidigow lidiget's stidigop ridigunning fridigom idigus
Running from us
ridigunning fridigom idigus
Let's stop, my baby
lidiget's stidigop, midigy bidigbidigy
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
I die every night with you
idigi didigiidige nidigight widigith idigyidigou
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
Living for your every move
lidigiving fidigor idigyidigour midigove
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
I die every night with you
idigi didigiidige nidigight widigith idigyidigou
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
Living for your every move
lidigiving fidigor idigyidigour midigove
oh my, my, my, my, my, my !
idigoh midigy, midigy, midigy, midigy, midigy, midigy!
Should be the last night ever
shidigoidiguld bidige thidige lidigast nidigight idigevidiger
Should be the last night we're apart
shidigoidiguld bidige thidige lidigast nidigight widige're idigapidigart
I got my name on this treasure
idigi gidigot midigy nidigme idigon thidigis tridigeidigasidigure
On this treasure
idigon thidigis tridigeidigasidigure
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
I die every night with you
idigi didigiidige nidigight widigith idigyidigou
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
Living for your every move
lidigiving fidigor idigyidigour midigove
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
I die every night with you
idigi didigiidige nidigight widigith idigyidigou
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!
Living for your every move
lidigiving fidigor idigyidigour midigove
oh my, my, my!
idigoh midigy, midigy, midigy!