42 terms

termine

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

die Antwort
odpowiedź
antworten auf
odpowiadać na
die Frage
pytanie
einfach
proste
sagen
mówić
natürlich
oczywiście
aber
ale
ist
jest
auch
też
der letzte Tag
ostatni dzień
haben
mieć
ein festes Datum
stała data
für
dla
kennen
znać
alle
wszyscy
alle Kinder
wszystkie dzieci
egal
obojętnie
wann
kiedy
immer
zawsze
mit Liebe
z miłością
denn
ponieważ
da
wtedy
zu Ende sein
kończyć się
bekommen
dostać
warm
ciepło
der Frühling
wiosna
zwei Monate
dwa miesiące
besonders
szczególnie
beginnen
zacząć
an/fangen
zacząć
Allerheiligen
wszystkich świętych
feiern
świętować
man feiert
świętuje się
von wann bis wann
od kiedy do kiedy
Neujahr
Nowy Rok
lieben
kochać
viele Geschenke
wiele prezentów
ich mag
lubię
du magst
lubisz
sie mag
ona lubi
wir mögen
lubimy
ihr mögt
lubicie