14 terms

HY2 2.4 在饭店 (Phase 2 Vocabulary Quiz)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

饭店
fàn diàn
wèi (seats; m/w for people with titles)
里边
lǐ biān
菜单
cài dān
面条
miàn tiáo
有名
yǒu míng
海鲜
hǎi xiān
kè (guest; m/w for "an order of food")
春卷
chūn juǎn
点(菜)
diǎn (cài)
牛肉
niú ròu
米饭
mǐ fàn
服务员
fú wù yuán
饮料
yǐn liào

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.