Basic Maths Vocabulary 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

dodać
add
odejmować
subtract
pomnożyć przez
multiply by
podzielić przez
devide by
równać się
equal
iloczyn
product
iloraz
quotient
dodajnik (składnik sumy)
addend
suma
sum
różnica
difference
czynnik, dzielnik
factor
rozkładać na czynniki
factorize
do potęgi drugiej, do kwadratu
to the power of two, squared
do potęgi trzeciej, do sześcianu
to the power of three, cubed
twierdzenie Pitagorasa
Pythagoras' theorem
pierwiastek kwadratowy z czterech
the square root of four
pierwiastek sześcienny z ośmiu
the cube root of eight
ułamek zwykły
common/simple fraction
licznik
numerator
mianownik
denominator
ułamek dziesiętny
decimal (fraction)
rozwiąż
solve
oblicz
calculate
uprość wyrażenie
simplify
wzory skróconego mnożenia
short multiplication formulas
procent
percent
proporcja
ratio
wyrażenie
expression
prosta prostopadła
perpendicular line
prosta równoległa
parallel line