Internal Medicine I: Final - Shingles, Costal Pain, Plum Pit Qi

GB stones anywhere (symptomatic or asymptomatic)
Click the card to flip 👆
1 / 27
Terms in this set (27)
*Chai Hu Shu Gan San* (Chai Hu, Cu Bai Shao, Xiang Fu, Zhi Ke, Chuan Xiong, Gan Cao)LV Qi Stagnation (purely)LV Qi Stagnation (6 stagnations)*Yue Ju Wan* (Xiang Fu, Chuan Xiong, Cang Zhu, Shen Qu, Zhi Zi)*Yue Ju Wan* (Xiang Fu, Chuan Xiong, Cang Zhu, Shen Qu, Zhi Zi)LV Qi Stagnation (6 stagnations)LV Qi Stagnation (w/ blood Xu)*Xiao Yao Wan* (Bai Shao, Bai Zhu, Bo He, Dang Gui, Fu Ling, Sheng Jiang, Zhi Gan Cao)*Xiao Yao Wan* (Bai Shao, Bai Zhu, Bo He, Dang Gui, Fu Ling, Sheng Jiang, Zhi Gan Cao)LV Qi Stagnation (w/ Blood Xu)LV/GB Damp-Heat*Long Dan Xie Gan Tang* (Long Dan Cao, Chai Hu, Ze Xie, Che Qian Zi, Mu Tong, Sheng Di, Dang Gui, Zhi Zi, Huang Qin, Gan Cao)*Long Dan Xie Gan Tang* (Long Dan Cao, Chai Hu, Ze Xie, Che Qian Zi, Mu Tong, Sheng Di, Dang Gui, Zhi Zi, Huang Qin, Gan Cao)LV/GB Damp-HeatLV Yin (Blood) Xu*Yi Guan Jian* (Sheng Di, Gou Qi Zi, Sha Shen, Mai Dong, Dang Gui, Chuan Lian Zi)*Yi Guan Jian* (Sheng Di, Gou Qi Zi, Sha Shen, Mai Dong, Dang Gui, Chuan Lian Zi)LV Yin (Blood) XuBlood Stagnation (above diaphragm)*Xue Fu Zhu Yu Tang* (Tao Ren, Dang Gui, Sheng Di, Hong Hua, Chuan Niu Xi, Zhi Ke, Chi Shao, Jie Geng, Chuan Xiong, Chai Hu, Gan Cao)*Xue Fu Zhu Yu Tang* (Tao Ren, Dang Gui, Sheng Di, Hong Hua, Chuan Niu Xi, Zhi Ke, Chi Shao, Jie Geng, Chuan Xiong, Chai Hu, Gan Cao)Blood Stagnation (above diaphragm)Blood Stagnation (below diaphragm)*Ge Xia Zhu Yu Tang* (Wu Ling Zhi, Dang Gui, Tao Ren, Hong Hua, Chi Shao, Xiang Fu, Wu Yao, Gan Cao, Chuan Xiong, Dan Pi, Zhi Ke, Yan Hu Suo)*Ge Xia Zhu Yu Tang* (Wu Ling Zhi, Dang Gui, Tao Ren, Hong Hua, Chi Shao, Xiang Fu, Wu Yao, Gan Cao, Chuan Xiong, Dan Pi, Zhi Ke, Yan Hu Suo)Blood Stagnation (below diaphragm)LV Qi Stagnation (Mei He)*Ban Xia Hou Po Tang* (Ban Xia, Hou Po, Zi Su Ye, Fu Ling, Sheng Jiang)*Ban Xia Hou Po Tang* (Ban Xia, Hou Po, Zi Su Ye, Fu Ling, Sheng Jiang)LV Qi Stagnation (Mei He)Shao Yang Disorder*Xiao Chai Hu Tang* (Chai Hu, Huang Qin, Ban Xia, Dang Shen, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao)*Xiao Chai Hu Tang* (Chai Hu, Huang Qin, Ban Xia, Dang Shen, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao)Shao Yang Disorder