18 terms

G4 U4 无聊的时候 When bored..

STUDY
PLAY
的时候
...de shí hou (when...)
喝咖啡
hē kāfēi (drink coffee)
huì (will)
逛街
guàng jiē (shopping)
玩游戏
wán yóu xì (play games)
看书
kàn shū (to read books)
看电视
kàn diàn shì (watch TV)
无聊
wú liáo (boring, bored)
按摩
àn mó (massage)
lèi (tired)
运动
yùn dòng (sports)
玩桌游
wán zhuō yóu (play board game)
朋友
péng yǒu (friend)
和朋友一起
hé péng yǒu yì qǐ (together with friends)
爸爸
bàba (dad)
妈妈
māma (mother)
睡觉
shuì jiào (to sleep)
wǒ (I, me)
OTHER SETS BY THIS CREATOR