18 terms

G4 U4 I can write

STUDY
PLAY
huì (can, will)
wán (play)
yě (also)
我们
wǒ men (we, us)
他们
tā men (they; them)
她们
they (all girls) (tāmen)
一起
yì qǐ (together)
kàn (to look, to see)
爱好
ài hào (hobby)
因为
yīn wèi(because)
chē (vehicle; car)
mǎ (horse)
运动
yùn dòng (sports, exercise)
一边
yì biān(at the same time)
打球
dǎ qiú (to play ball)
qù (to go)
在家
zài jiā (at home)
pǎo (to run)
OTHER SETS BY THIS CREATOR