18 terms

G4 U4 I can write

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

huì (can, will)
wán (play)
yě (also)
我们
wǒ men (we, us)
他们
tā men (they; them)
她们
they (all girls) (tāmen)
一起
yì qǐ (together)
kàn (to look, to see)
爱好
ài hào (hobby)
因为
yīn wèi(because)
chē (vehicle; car)
mǎ (horse)
运动
yùn dòng (sports, exercise)
一边
yì biān(at the same time)
打球
dǎ qiú (to play ball)
qù (to go)
在家
zài jiā (at home)
pǎo (to run)