Only $2.99/month

s-aorist: वि-√जि 'conquer' (आत्मनेपदम्)