NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Late
 2. Nervous
 3. Go clothes shopping
 4. Worried
 5. Have a bath
 1. a menni ruhákat vásárolni
 2. b fürdik
 3. c késő
 4. d ideges
 5. e gondos

5 Multiple choice questions

 1. gyakorlatokat végez
 2. esik
 3. kapcsolata van
 4. menni
 5. moziba megy

5 True/False questions

 1. Have a bad experiencegyerekei vannak

        

 2. Experiencefeladat

        

 3. Changevan (birtoklást kifejező ige)

        

 4. Diemeghal

        

 5. Traffic jamközlekedési dugó