NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Have a bad experience
 2. Die
 3. Go to the cinema
 4. Have children
 5. Traffic
 1. a meghal
 2. b rossz élménye van
 3. c gyerekei vannak
 4. d közlekedés
 5. e moziba megy

5 Multiple choice questions

 1. feladat
 2. megérkezik
 3. van (birtoklást kifejező ige)
 4. esik
 5. izgatott

5 True/False questions

 1. Voyagehajóút

        

 2. Gomenni

        

 3. Go on holidayszabadságra menni

        

 4. Alonemagányos

        

 5. Get engagedeljegyzi magát