NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Go to the cinema
 2. Study
 3. Fall in love
 4. Foreign
 5. Late
 1. a beleszeret
 2. b késő
 3. c külföldi,idegen
 4. d tanul
 5. e moziba megy

5 Multiple choice questions

 1. befejezi az iskolát
 2. gyakorlatokat végez
 3. esik
 4. megszületik
 5. megérkezik

5 True/False questions

 1. Traffic jamközlekedési dugó

        

 2. Exercisefeladat

        

 3. Get engagedmegházasodik

        

 4. Experiencefeladat

        

 5. Have childrengyerekei vannak