NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Excited
 2. Study
 3. Tv
 4. Exercise
 5. Arrive
 1. a tv
 2. b tanul
 3. c izgatott
 4. d feladat
 5. e megérkezik

5 Multiple choice questions

 1. gyerekei vannak
 2. hajóút
 3. cserél felvált
 4. érez
 5. szabadságra menni

5 True/False questions

 1. Foreigngondos

        

 2. Go outelmegy valahova szórakozni

        

 3. Worriedunalmas

        

 4. Lonelycsak

        

 5. Dangercserél felvált

        

Create Set