NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Get divorced
 2. Alone
 3. Go on holiday
 4. Late
 5. Have children
 1. a gyerekei vannak
 2. b csak
 3. c szabadságra menni
 4. d késő
 5. e elválik

5 Multiple choice questions

 1. esik
 2. iskolába megy
 3. ijedt
 4. megérkezik
 5. izgatott

5 True/False questions

 1. Voyagefaj

        

 2. Feelérez

        

 3. Lifeélet

        

 4. Fall in lovemegérkezik

        

 5. Getkapni