NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Have a relationship
 2. Life
 3. Experience
 4. Late
 5. Have children
 1. a kapcsolata van
 2. b élet
 3. c késő
 4. d tapasztalat,élmény
 5. e gyerekei vannak

5 Multiple choice questions

 1. pók
 2. zavart
 3. hajóút
 4. mozog
 5. csak

5 True/False questions

 1. Worriedunalmas

        

 2. Go outelmegy valahova szórakozni

        

 3. Havevan (birtoklást kifejező ige)

        

 4. Exercisefeladat

        

 5. Leave schooliskolába megy