15 terms

Chinese classroom commands ( lower grades)

for the first Chinese class
STUDY
PLAY
到! (dào)
Here!
不可以!(bù kě yǐ)
No!
安静! (ān jìng)
Quiet!
请坐! (qǐng zuò)
Please sit down!
起立! (qǐ lì)
stand up!
停! (tíng)
Stop!
请 听!(qǐng tīng)
Please listen!
不要碰! (bú yào pèng)
Don't touch!
对! (duì)
Right!
不对! (bú duì)
Wrong!
请看! (qǐng kàn)
Please look!
请说! (qǐng shuō)
Please say it!
请举手!(qǐng jǚ shǒu)
Please raise your hand!
大声点儿! (dà shēng diǎn er)
Louder!
注意!(zhù yì)
Pay attention!