Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

o passi graviora

Aeneas to Trojans

aeternum servans vulnus

Juno

fidus quae...gerebat Achates

weapons

ille regi...mulcet

orator

sunt mihi

Juno

quae divum incedo regina

Juno

graviter commotus

Neptune

curisque ingentibus aeger

Aeneas

creber procellis

Africus (wind)

qui primum...Italiam venit

Aeneas

tristior et lacrimis oculos suffusa nitentes

Venus

quos ego

winds

infandum

having lost our ships

celsa sedet arce

Aeolus

dorsum immane mari summo

altars

feres..magnanimum

Venus

nascetur pulchra...origine

Augustus

tantae molis erat

founding Rome

dives opum

Carthage

matre dea monstrante

Venus

saevit animis

vulgar crowd

ipse una graditur comitatus

Aeneas

deo volente

because gods want them/him to do so

vocabitur his quoque votis

Augustus

Marte gravis

Rhea silvia

medio sic interfata dolore est

Dido

sese tulit obvia silva

Venus

gentem togatam

Roman people

vix septem supersunt

Trojan ships

maja genitum demittit

Mercury

fama super aethera notus

Aeneas

hunc...spoliis Orientis onustum accipies

Augustus

ipsos primum capita alta ferentis

deer

sale tabentia..in litore ponunt

Trojans

curru volans dat lora secundo

Neptune

illa se iactet in aula

Aeolus

velut agmine facto

winds

propriam dicabo

Deiopoeia

illi indignantes...circum claustra fremunt

winds

divum pater atque hominum rex

Jupiter

volat ille per aera magnum

Mercury

pater dederat intactam

Dido

ingemit...tendens manus..refert

Aeneas

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording