12 terms

第三册第四课

STUDY
PLAY
猜一猜
(cāi yī cāi)
have a guess
鼻子
(bí zi)
nose
眼睛
(yǎnjing)
eye
两只
(liǎng zhī)
Two of
耳朵
(ěrduo)
ear
嘴巴
(zuǐba)
mouth
一边
(yìbiān)
one side, at the same side
传花粉
(chuán huāfěn)
spread pollen
采蜜
(cǎi mì)
to gather honey
劳动
(láo dòng )
(physical) labor, work
丁零零,丁零零,
没有鼻子没眼睛。
一只耳朵一张嘴,
一边说话一边听。
...
嗡嗡嗡,嗡嗡嗡,
飞来飞去忙做工。
传花粉,采花蜜,
从小个个爱劳动。
...