چه كار مى كُنيد؟

What are you doing?

چه كاره هستيد؟

what do you do?

شُغلِ شما چيست؟ شغل شما چيه؟

what is your job?

چه كاره هستند؟

what does he do? what do they do?

حالِ شما چه طور است؟ حال شما چه طوره؟

how are you?

سوال

question

جواب

answer

دُكتُر

doctor

مُهَندِس

engineer

پَرَستار

nurse

مُعَلِّم

teacher

جانه دار

house wife

دانِش آموز\ شاگِرد

student (non university)

وَكيل

lawyer

روزنامه نِگار \ خبرنگار

journalist

تا

quantifier / non human

نَفَر

quantifier for human

چون

because

رو، روى

on

زير

under

نَزديك

close

كِنار

beside

جِلو

in front of

بالا

over/above

پُشت

behind

بِين

between

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording