23 terms

Thai AAA T S3 day 07

STUDY
PLAY
จัด
[jàt](v) arrange, prepare, put in order
กินเลี้ยง
[gin-líiang](v) banquet dinner party
งานเลี้ยง
[ngaan-líiang](n) banquet, feast (party), party (e.g. birthday)
อวยพร
[uuai-pɔɔn] bless, bestow blessing, to wish (someone well), greet
เจ้าสาว
[jâo-sǎao](n) bride (wedding)
ฉลอง
[chà~lɔ̌ɔng](v) celebrate
ศพ
[sòp](n) corpse (dead body)
หมั้น
[mân](v) engaged, betrothed
ครบรอบ
[króp-rɔ̂ɔp](n) finish a cycle, anniversary
งานศพ
[ngaan-sòp](n) funeral
เจ้าบ่าว
[jâo-bàao](n) groom (wedding)
ความสุข
[kwaam-sùk](n) happy, happiness
เจ้าภาพ
[jâo-pâap](n) host, hostess
งานขึ้นบ้านใหม่
[ngaan-kʉ̂n-bâan-mài](n) housewarming
บัตรเชิญ
[bàt-chəən](n) invitation card
ขอให้
[kɔ̌ɔ-hâi](aux) may (expresses hope)
โอกาส
[oo-gàat](n) occasion (chance)
เนื่องในโอกาสอะไร
[nʉ̂ʉang-nai-oo-gàat-à~rai] on the occasion of
ความเจริญ
[kwaam-jà~rəən](n) progress
งานเผาศพ
[ngaan-pǎo-sòp](n) to cremate
แต่งงาน
[dtɛ̀ng-ngaan](v) to get married, be married
รดน้ำ
[rót-náam](v) to pour water on, to water
งาน
[ngaan](n) work, task, job, ceremony festival, affair