30 terms

Thai AAA E S2 day 17

STUDY
PLAY
(adj,n) adj: pregnant, n: abdomen; belly; stomach; tummy
[tɔ́ɔng] ท้อง
(v) apply (e.g. cream or medicine); apply on (e.g. medicine); paint; smear (spread, paint)
[taa] ทา
(n) blood
[lʉ̂ʉat] เลือด
(v) breathe
[hǎai-jai] หายใจ
(n) constipation (forstoppelse)
[tɔ́ɔng-pùuk] ท้องผูก
(v) cough
[ai] ไอ
(v) deliver (baby), bear (child)
[klɔ̂ɔt] คลอด
(n) diarrhea
[tɔ́ɔng-sǐia] ท้องเสีย
(n) diarrhea
[tɔ́ɔng-dəən] ท้องเดิน
(v) faint (pass out); pass out (faint)
[bpen-lom] เป็นลม
(n) fever
[kâi] ไข้
(v) hurt (pain: short-term, acute)
[jèp] เจ็บ
(v) keep in the mouth
[om] อม
(adj) nauseated; queasy (nauseated); to feel sick to one's stomach
[klʉ̂ʉn-sâi] คลื่นไส้
(v) operate (surgery)
[pàa-dtàt] ผ่าตัด
(v) sting (feel a sharp pain)
[sɛ̀ɛp] แสบ
(n) strong, force (might); power (strength)
[rɛɛng] แรง
(n) thermometer
[bpà~rɔ̀ɔt] ปรอท
(v) to break one's arm
[kɛ̌ɛn-hàk] แขนหัก
(v) to break one's leg
[kǎa-hàk] ขาหัก
to catch a cold
[bpen-wàt] เป็นหวัด
to catch the flu
[bpen-kâi] เป็นไข้
(v) to check (verify)
[dtrùuat] ตรวจ
to draw blood
[jɔ̀-lʉ̂ʉat] เจาะเลือด
to inject medicine
[chìit-yaa] ฉีดยา
to let drip; to pour a little at a time (eye drops, or other)
[yɔ̀ɔt] หยอด
to measure blood presure
[wát-kwaam-dan] วัด ความดัน
to measure weight
[châng-nám-nàk] ชั่ง น้ำหนัก
(v) to vomit
[aa-jiian] อาเจียน
(v,n) v: carry, lift (raise), n: round (boxing)
[yók] ยก