Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Kanał nerwu podjęzykowego

dół tylny czaszki przez kłykcie potyliczne do przestrzeni przygardłowej (nerw podjęzykowy XII)

Kanał kłykciowy

Przebija dno dołu kłykciowego (żyła wypustowa kłykciowa)

Kanał wzrokowy

Bocznie od bruzdy przedskrzyżowania wzrokowego (nerw wzrokowy II, tętnica oczna)

Kanał skrzydłowy

Nasada wyrostka skrzydłowego - dół skrzydłowo-podniebienny (nerw skalisty większy)

Kanał tętnicy szyjnej

Szczyt piramidy kości skroniowej - dolna powierzchnia części skalistej (tętnica szyjna wewnętrzna, splot współczulny szyjno-tętniczy)

Kanał nerwu twarzowego

Dno przewodu słuchowego wewnętrznego - otwór rylcowo-sutkowy (nerw twarzowy, nerw pośredni); odchodzi od niego kanalik kończący się rozworem kanału nerwu skalistego większego i kanalik struny bębenkowej.

Kanalik bębenkowy

Dołek skalisty - jama bębenkowa (nerw bębenkowy, tętnica bębenkowa dolna)

Kanaliki szyjno - bębenkowe

Ściana kanału tętnicy szyjnej - jama bębenkowa (drobne naczynia i nerwy)

Kanalik sutkowy

Dół szyjny - szczelina bębenkowo-sutkowa (gałąź uszna nerwu błędnego)

Wodociąg przedsionka

Przedsionek błędnika - powierzchnia tylna piramidy (przewód błędnika błoniastego)

Kanalik ślimaka

przestrzenie przychłonkowe ślimaka - powierzchnia dolna piramidy (przewód przychłonkowy)

Kanał żuchwy

Otwór żuchwy - otwór bródkowy (naczynia i nerwy zębodołowe dolne)

Kanał podoczodołowy

Ściana dolna oczodołu - okolica policzkowa (nerw i naczynia podoczodołowe)

Kanały zębodołowe tylne

Otwory zębodołowe - środkowa część powierzchni podskroniowej szczęki (nerwy, naczynia do tylnych zębów)

Kanał podniebienny większy

Jama ustna - dół skrzydłowo-podniebienny; Tworzą go dwie bruzdy k. podniebiennej i szczęki. (nerw podniebienny większy)

Kanał skrzydłowo-podniebienny

Dół skrzydłowo-podniebienny - jama ustna

Kanał przysieczny

Dół przysieczny na podniebieniu kostnym - otwór przysieczny w dnie jamy nosowej (nerw nosowo-podniebienny, naczynia podniebienne większe)

Kanał nosowo - łzowy

Ściana przyśrodkowa oczodołu - przewód nosowy dolny; Utworzony przez k. łzową, szczękę i małżowinę nosową dolną (przewód nosowo-łzowy)

Kanał mięśniowo-trąbkowy

Powierzchnia przednia piramidy - jama bębenkowa (trąbka słuchowa, mięsień naprężający błonę bębenkową)

Kanalik struny bębenkowej

Jama bębenkowa - kanał nerwu twarzowego (struna bębenkowa, tętnica bębenkowa tylna)

Kanał nerwu skalistego mniejszego

Powierzchnia przednia piramidy - jama bębenkowa (nerw skalisty mniejszy)

Kanał nerwu skalistego większego

Powierzchnia przednia piramidy - kanał nerwu twarzowego (nerw skalisty większy)

Kanały zębodołowe przednie

Odgałęzienia kanału podoczodołowego (nerwy i naczynia do przednich zębów)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording