adverbs

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

en case de que
in case
sin que
without
antes de que
before
con tal de que
provided that
para que
so that
a menos que
unless
aunque
even though
cuando
when
en cuantro
as soon as
tan pronto como
as soon as
mientras que
while
siempre que
as long as
hasta que
until
a pesar de que
despite
después de que
after
luego de que
after