15 terms

chinese2

more Chinese flash cards
STUDY
PLAY
bei mei zhou
continent of north America
nan mei zhou
continent of south America
fa guo
France
de guo
Germany
fei zhou
Africa
ou zhou
Europe
nan fei
South Africa
ma lai xi ya
malaysia
ao da li ya
Australia
qu
go
qu guo
have been to
hen duo
many
guo jia
country
ke shi
but
xiong di jie mei
brothers and sisters