State Board Formulas - Ingredients

What herbs are used in the Chinese Herbal Formulas found on the State Board exam
STUDY
PLAY
Ingredients in: Chai Ge Jie Ji Tang - (Bupleurum & Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer)
Chai Hu Gen Bai Zhi Huang Qin Shi Gao Jie Geng Bai Shao Cao Shen Jiang * Da Zao
Ingredients in: Gui Zhi Tang - (Cinnamon Twig Decoction)
Gui Zhi Bai Shao Jiang Da Zao Zhi Gan Cao
Ingredients in: Ren Shen Bai Du San - (Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences)
Qiang Huo Du Huo Chuang Xiong Chai Hu Jie Geng Zhi Ke Qian Hu Ren Shen Fu Ling * Gan Cao
Ingredients in: Yin Qiao San - (Honeysuckle & Forsythia Powder)
Jin Yin Hua Lian Qiao Jie Geng Niu Bang Zi Bo He Dan Dou Chi Jing Jie Dan Zhu Ye Lu Gen * Gan Cao
Ingredients in: Sang Ju Yin - (Mulberry Leaf & Chrysanthemum Decoction)
Sang Ye Ju Hua Lian Qiao Bo He Jie Geng Xing Ren Lu Gen * Gan Cao
Ingredients in: Qing Hao Bie Jia Tang - (Artemisia Annua & Soft-shelled Turtle Shell Decoction)
Bei Jia Qing Hao Sheng Di Huang Mu Tong Mu Dan Pi
Ingredients in: Qing Wei San - (Clear the Stomach Powder)
Huang Lian Sheng Di Huang Mu Dan Pi Dang Gui Sheng Ma
Ingredients in: Huang Lian Du Tang - (Coptis Decoction to Relieve Toxicity)
Huang Lian Qin Bai * Zhi Zi
Ingredients in: Xie Xin Tang - (Drain the Epigastrium Decoction)
Da Huang Huang Lian Huang Qin
Ingredients in: Long Dan Xie Gan Tang - (Gentiana Decoction to Drain the Liver)
Long Dan Cao Huang Qin Zhi Zi Mu Tong Che Qian Zi Ze Xie Sheng Di Huang Dang Gui Chai Hu * Gan Cao
Ingredients in: Dao Chi San - (Guide Out the Red Powder)
Sheng Di Huang Mu Tong Dan Zhu Ye * Gan Cao
Ingredients in: Bai Tou Weng Tang - (Pulsatilla Decoction)
Bai Tou Weng Huang Bai Huang Lian * Qin Pi
Ingredients in: Bai Hu Tang - (White Tiger Decoction)
Shi Gao Zhi Mu Geng Mi * Zhi Gan Cao
Ingredients in: Ma Zi Ren Wan - (Hemp Seed Pill)
Huo Ma Ren Xing Ren Shao Yao Zhi Shi Hou Po * Da Huang
Ingredients in: Da Cheng Qi Tang - (Major Order the Qi Decoction)
Da Huang Mang Xiao Zhi Shi * Hou Po
Ingredients in: Xiao Cheng Qi Tang - (Minor Order the Qi Decoction)
Da Huang Zhi Shi Hou Po
Ingredients in: Run Chang Wan - (Moisten the Intestines Pill)
Da Huang Tao Ren Huo Ma Ren Dang Gui Qiang Huo
Ingredients in: Tiao Wei Cheng Qi Tang - (Regulate the Stomach & Order the Qi Decoction)
Da Huang Mang Xiao Gan Cao
Ingredients in: Si Ni San - (Frigid Extremities Powder)
Chai Hu Shi Bai Shao Zhi Gan Cao
Ingredients in: Xiao Chai Hu Tang - (Minor Bupleurum Decoction)
Chai Hu Huang Qin Ban Xia * Shen Jiang
Ingredients in: Ban Xia Xie Xin Tang - (Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium)
Ban Xia Gan Jiang Huang Qin Huang Lian Ren Shen Da Zao Zhi Gan Cao
Ingredients in: Xiao Yao San - (Rambling Powder)
Chai Hu Dang Gui Bai Shao Bai Zhu Fu Ling Zhi Gan Cao Sheng Jiang * Bo He
Ingredients in: Huo Xiang Zheng Qi San - (Agastache Powder to Rectify the Qi)
Huo Xiang Hou Po Chen Pi Zi Su Ye Bai Zhi Ban Xia Da Fu Pi Bai Zhu Fu Ling Jie Geng Zhi Gan Cao
Ingredients in: Ping Wei San - (Calm the Stomach Powder)
Cang Zhu Hou Po Chen Pi * Zhi Gan Cao
Ingredients in: Ba Zheng San - (Eight-Herb Powder for Rectification)
Mu Tong Hua Shi Che Qian Zi Qu Mai Bian Xu Zhi Zi Zhi Da Huang Den Xin Cao Gan Cao
Ingredients in: Wu Ling San - (Five-Ingredient Powder with Poria)
Ze Xie Fu Ling Zhu Ling Bai Zhu Gui Zhi
Ingredients in: Wu Pi San - (Five-Peel Powder)
Fu Ling Sang Bai Pi Sheng Jiang Pi Chen Pi Da Fu Pi
Ingredients in: Zhu Ling Tang - (Polyporus Decoction)
Zhu Ling Fu Ling Ze Xie Hua Shi E Jiao
Ingredients in: Juan Bi Tang - (Remove Painful Obstruction Decoction)
Qiang Huo Du Huo Qin Jiao Sang Ji Hai Feng Teng Dang Gui Chuan Xiong Ru Xiang Mu Xiang Rou Gui Zhi Gan Cao
Ingredients in: Zhen Wu Tang - (True Warrior Decoction)
Fu Zi Bai Zhu Fu Ling Sheng Jiang Bai Shao (to protect liver and control FU ZI)
Ingredients in: Xing Su San - (Apricot Kernel & Perilla Leaf Powder)
Zi Su Ye Qian Hu Xing Ren Jie Geng Zhi Ke Chen Pi Fu Ling Ban Xia Sheng Jiang Da Zao Gan Cao
Ingredients in: Bai He Gu Jin Tang - (Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal)
Bai He Sheng Di Huang Di Huang Mai Men Dong Xuan Shen Bei Mu Jie Geng Dang Gui Bai Shao * Gan Cao
Ingredients in: Mai Men Dong Tang - (Ophiopogonis Decoction)
Mai Men Dong Ban Xia Ren Shen Geng Mi Da Zao * Gan Cao
Ingredients in: Wu Zhu Yu Tang - (Evodia Decoction)
Wu Zhu Yu Shen Jiang Ren Shen * Da Zao
Ingredients in: Si Ni Tang - (Frigid Extremities Decoction)
Sheng Fu Zi Gan Jiang Zhi Gan Cao
Ingredients in: Da Jian Zhong Tang - (Major Construct the Middle Decoction)
Chuan Jiao Gan Jiang Ren Shen * Yi Tang
Ingredients in: Xiao Jian Zhong Tang - (Minor Construct the Middle Decoction)
Yi Tang Gui Zhi Shao Yao Zhi Gan Cao Sheng Jiang * Da Zao
Ingredients in: Li Zhong Wan - (Regulate the Middle Pill)
Gan Jiang Ren Shen Bai Zhu * Zhi Gan Cao
Ingredients in: Shi Quan Da Bu Tang - (All-Inclusive Great Tonifying Decoction)
Ren Shen Bai Zhu Fu Ling Zhi Gan Cao Shu Di Huang Bai Shao Dang Gui Chuan Xiong Huang Qi * Rou Gui
Ingredients in: Ba Zhen Tang - (Eight-Treasure Decoction)
Shu Di Huang Dang Gui Bai Shao Chuang Xiong Ren Shen Bai Zhu Fu Ling Zhi Gan Cao Da Zao * Sheng Jiang
Ingredients in: Si Jun Zi Tang - (Four-Gentlemen Decoction)
Ren Shen Bai Zhu Fu Ling * Zhi Gan Cao
Ingredients in: Si Wu Tang - (Four-Substance Decoction)
Shu Di Huang Dang Gui Bai Shao * Chuang Xiong
Ingredients in: Sheng Mai San - (Generate the Pulse Powder)
Ren Shen Mai Men Dong Wu Wei Zi
Ingredients in: Shen Ling Bai Zhu San - (Ginseng, Poria, & White Atractylodes Powder)
Ren Shen Bai Zhu Fu Ling Zhi Gan Cao Shan Yao Bai Bian Dou Lian Zi Yi Yi Ren Sha Ren * Jie Geng
Ingredients in: Jin Gui Shen Qi Wan - (Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet)
Sheng Di Huang Shan Zhu Yu Shan Yao Fu Zi Gui Zhi Ze Xie Fu Ling * Mu Dan Pi
Ingredients in: Zuo Gui Wan - (Restore the Left [Kidney] Pill)
Shu Di Huang Shan Zhu Yu Gou Qi Zi Shan Yao Fu Ling Gan Cao Lu Jiao Jiao Gui Jiao Tu Si Zi * Niu Xi
Ingredients in: You Gui Wan - (Restore the Right [Kidney] Pill)
Fu Zi Rou Gui Lu Jiao Jiao Shu Di Huang Shan Zhu Yu Shan Yao Gou Qi Zi Tu Si Zi Du Zhong * Dang Gui
Ingredients in: Gui Pi Tang - (Restore the Spleen Decoction)
Ren Shen Huang Qi Bai Zhu Fu Ling Suan Zao Ren Long Yan Rou Mu Xiang Shi Gan Cao Dang Gui * Shi Yuan Zhi
Ingredients in: Liu Wei Di Huang Wan - (Six-Ingredient Pill with Rehmannia)
Shu Di Huang Shan Zhu Yu Shan Yao Ze Xie Mu Dan Pi * Fu Ling
Ingredients in: Dang Gui Bu Xue Tang - (Tangkuei Decoction to Tonify the Blood)
6:1 Ratio of - Huang Qi (30g) Dang Gui (5 g)
Ingredients in: Bu Zhong Yi Qi Tang - (Tonify the Middle & Augment the Qi Decoction)
Huang Qi Ren Shen Bai Zhu Zhi Gan Cao Dang Gui Chen Pi Sheng Ma * Chai Hu
Ingredients in: Qing Qi Hua Tan Wan - (Clear the Qi & Transform Phlegm Pill)
Dan Nan Xing Huang Qin Gua Lou Ren Ban Xia Zhi Shi Chen Pi Xing Ren * Fu Ling
Ingredients in: Bei Mu Gua Lou San - (Fritillaria & Trichosanthes Fruit Powder)
Chuan Bei Mu Gua Lou Tian Hua Fen Fu Ling Ju Hong * Jie Geng
Ingredients in: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang - (Pinellia, Atractylodis Macrocephalae, & Gastrodia Decoction)
Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Fu Ling Ju Hong Gan Cao Sheng Jiang * Da Zao
Ingredients in: Zhi Sou San - (Stop Coughing Powder)
Zi Wan Bai Bu Bai Qian Jie Geng Jing Jie Chen Pi Gan Cao
Ingredients in: Er Chen Tang - (Two-Cured Decoction)
Ban Xia Ju Huong Fu Ling Zhi Gan Cao Sheng Jiang * Wu Mei
Ingredients in: Wen Dan Tang - (Warm the Gallbladder Decoction)
Zhu Ru Zhi Shi Xia Chen Pi Fu Ling Gan Cao * Sheng Jiang
Ingredients in: Yue Ju Wan - (Escape Restraint Pill)
Cang Zhu Chuan Xiong Xiang Fu Shang Zhi Zi Shen Qu+
Ingredients in: Su Zi Jiang Qi Tang - (Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward)
Su Zi Ban Xia Dang Gui Gan Cao Hou Po Qian Hu Rou Gui
Ingredients in: Ban Xia Hou Po Tang - (Pinellia & Magnolia Bark Decoction)
Ban Xia Hou Po Ling Shen Jiang Zi Su Ye
Ingredients in: Ju Pi Zhu Ru Tang - (Tangerine Peel & Bamboo Shavings Decoction)
Chen Pi Zhu Ru Ren Shen Sheng Jiang Gan Cao * Da Zao
Ingredients in: Gui Zhi Fu Ling Wan - (Cinnamon Twig & Poria Pill)
Gui Zhi Fu Ling Mu Dan Pi Chi Shao Tao Ren * Feng Mi
Ingredients in: Xue Fu Zhu Yu Tang - (Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction)
Tao Ren Hong Hua Chuan Xiong Chi Shao Dang Gui Chai Hu Jie Geng Zhi Ke Niu Xi Sheng Di Huang Gan Cao
Ingredients in: Sheng Hua Tang - (Generating & Transforming Decoction)
Dang Gui (24-30g) Chuan Xiong Tao Ren Pao Jiang Gan Cao
Ingredients in: Tao He Cheng Qi Tang - (Peach Pit Decoction to Order the Qi)
Tao Ren Da Huang Gui Zhi Mang Xiao Zhi Gan Cao
Ingredients in: Dan Shen Yin - (Salvia Drink)
Dan Shen Tan Xiang Sha Ren
Ingredients in: Wen Jing Tang - (Warm the Menses Decoction)
Wu Zhu Yu Gui Zhi Dang Gui Chuan Xiong Chi Shao E Jiao Mai Men Dong Mu Dan Pi Ban Xia Shen Jiang Ren Shen * Gan Cao
Ingredients in: Jiao Ai Tang - (Ass-Hide Gelatin & Mugwort Decoction)
E Jiao Ai Ye Sheng Di Huang Dang Gui Chuang Xiong Bai Shao Gan Cao
Ingredients in: Huai Hua San - (Sophora Japonica Flower Powder)
Huai Hua Ce Bai Ye Jing Jie Jui (tips) * Zhi Ke
Ingredients in: Huang Lian Jiao Tang - (Coptis & Ass-Hide Gelatin Decoction)
Huang Lian Huang Qin E Jiao Shao Yao Ji Zi Huang
Ingredients in: Gan Mai Da Zao Tang - (Licorice, Wheat, & Jujube Decoction)
Gan Zao Fu Xiao Mai Da Zao
Ingredients in: Suan Zao Ren Tang - (Sour Jujube Decoction)
Suan Zao Ren Fu Ling Zhu Mu Chuan Xiong Gan Cao
Ingredients in: Xiao Feng San - (Eliminate Wind Powder)
Jing Jie Fang Feng Niu Bang Zi Chan Tui Cang Zhu Ku Shen Mu Tong Shi Gao Zhi Mu Sheng Di Huang Dang Gui Huo Ma Ren (Hei Zhi Ma) * Gan Cao
Ingredients in: Tian Ma Gou Teng Yin - (Gastrodia & Uncaria Decoction)
Tian Ma Gou Teng Shi Jue Ming Shan Zhi Zi Huang Qin Yi Mu Cao Chuan Niu Xi Du Zhong Sang Ji Sheng Ye Jiao Teng Fu Shen
Ingredients in: Xiao Huo Lou Dan - (Minor Invigorate the Collaterals Special Pill)
Zhi Chuang Wu Zhi Cao Wu Tian Nan Xing Ru Xiang Mo Yao * Di Long
Ingredients in: Zhen Gan Xi Feng Tang - (Sedate the Liver & Extinguish Wind Decoction)
Huai Niu Xi Dai Zhe Shi Long Gu Mu Li Gui Ban Bai Shao Xuan Shen * Tian Men Dong
Ingredients in: Bao He Wan - (Preserve Harmony Pill)
Shan Zha Shen Qu Lai Fu Zi Chen Pi Ban Xia Fu Ling Lian Qiao * Mai Ya
Ingredients in: Wan Dai Tang - (End Discharge Decoction)
Chao Bai Zhu Ren Shen Cang Zhu Chen Pi Jiu Chao Che Qian Zi Chai Hu Jing Jie Sui Tan Gan Cao
Ingredients in: Si Shen Wan - (Four-Miracle Pill)
Bu Gu Zhi Wu Zhu Yu Rou Dou Kou Wu Wei Zi (Sheng Jiang & Da Zao * for more SP strengthening)
Ingredients in: Yu Ping Feng San - (Jade Windscreen Powder)
Huang Qi Bai Zhu Fang Feng
Ingredients in: Jin Suo Gu Jing Wan - (Metal Lock Pill to Stabilize the Essence)
Sha yuan Ji Li Qian Shi Lian Xu (lotus root) Su Zhi Long Gu Duan Mu Li * Lian Zi
Ingredients in: Gu Jing Wan - (Stabilize the Menses Pill)
Gui Ban Bai Shao Huang Qin Chun Gen Pi Huang Bai * Xiang Fu
Ingredients in: Dang Gui Liu Huang Tang - (Tangkuei & Six-Yellow Decoction)
Dang Gui Sheng Di Huang Di Huang Huang Qin Huang Bai Huang Lian * Huang Qi
YOU MIGHT ALSO LIKE...