23 terms

Syriac - Chapter 15. The Ethpe‛el (ܐܶܬܦܥܶܠ)

STUDY
PLAY
ܥܡܰܕ
pe (a), ethpe. be baptized
ܙܗܰܪ
ethpe. take care (+ܒ of) guard (+ܡܶܢ against)
ܕܒܰܪ
lead, a
ܨܠܰܒ
crucify, o
ܚܫܰܒ
reckon, o
ܓܘܽܕܳܦܳܐ
blasphemy
ܝܰܘܡܳܢܳܐ
today
ܛܰܠܝܳܐ
child (m.s.)
ܛܠܱܝ̈ܶܐ
children (m.pl.)
ܛܠܻܝܬܳܐ
child (f.s.)
ܛܠܴܝ̈ܳܬܳܐ
children (f.pl.)
ܫܡܰܥ
ethpe. obey
ܫܠܶܡ
be finished, a
ܟܪܟ
ethpe. go around
ܓܒܰܠ
form, fashion, o
ܐܶܦܺܝܣܩܳܘܦܳܐ
bishop
ܚܛܳܗܳܐ
sin
ܐܶܣܛܪܱܛܝܳܘܛܳܐ
soldier
ܕܘܽܟܳܐ
place (m.)
ܕܘܽܟܬܳܐ
place (f.)
ܠܘܽܩܕܰܡ
first, beforehand
ܐܰܒܪܳܗܳܡ
Abraham
ܦܬܰܟܪܳܐ
idol
OTHER SETS BY THIS CREATOR