27 terms

Syriac - Chapter 23. ‛E-Alaph Verbs

STUDY
PLAY
ܫܶܐܠ
ask
ܫܰܐܶܠ
interrogate
ܐܶܫܬܶܐܠ+ܡܶܢ
decline
ܫܶܐܠ ܫܠܳܡܳܐ
greet
ܫܶܐܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ
greet
ܛܶܐܒ
be good
ܐܰܛܶܐܒ
do good
ܢܫܰܩ
kiss, o, a
ܢܰܫܶܩ
kiss
ܚܰܪܝܳܢܳܐ
dispute, contention
ܐܺܝܩܳܪܳܐ
honor
ܛܳܒ
very (much)
ܙܥܘܽܪ
small
ܙܥܘܽܪܝܳܐ
f. abs. s. of ܙܥܘܽܪ
ܙܥܘܽܪܬܳܐ
f. emph. s. of ܙܥܘܽܪ
ܙܥܘܪ̈ܝܳܬܳܐ
f. emph. pl. of ܙܥܘܽܪ
ܡܶܐܢ
be wearisome
ܣܶܐܒ
grow old, be old
ܒܶܐܫ
be bad
ܐܰܒܶܫ
do evil
ܐܶܬܫܰܡܰܫ
be done, take place
ܗܦܰܟ
return, go back, o
ܥܰܝܢܳܐ
eye (f.)
ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ
gift
ܥܬܺܝܕ
going to
ܠܡܳܐ
perhaps (in rhetorical questions)
ܕܰܠܡܳܐ
perhaps (in rhetorical questions)
OTHER SETS BY THIS CREATOR