24 terms

Syriac - Chapter 25. Geminate Verbs

STUDY
PLAY
ܒܰܙ
plunder, o
ܓܰܫ
touch, o
ܐܰܚܶܒ
love
ܚܰܢ
show mercy (to), o
ܥܰܠ
enter, o
ܫܰܪ
be proved true
ܐܰܫܰܪ
confirm
ܫܝܘܽܠ
Sheol (f.)
ܚܰܣܺܝܢ
strong
ܫܘܽܪܳܐ
wall
ܓܰܪܡܳܐ
bone
ܡܳܐܢܳܐ
vessel, garment, possession
ܫܰܒ
let down, o
ܐܰܟܶܣ
reprove
ܐܶܬܟܶܣܣ
be reproved
ܐܰܦܶܣ
permit
ܚܰܫ
suffer, a
ܒܰܠܒܶܠ
confuse
ܒܗܶܬ
be ashamed, a
ܢܶܣܝܘܽܢܳܐ
temptation
ܣܘܽܥܪܳܢܳܐ
thing, matter
ܐܶܣܦܺܝܕܳܐ
basket
ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ
the accuser - Satan
ܪ̈ܰܚܡܶܐ
mercy
OTHER SETS BY THIS CREATOR