Gaelic

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

'S e mise ______, cò thusa
I'm _____, who are you
Ciamar a tha thu
How are you
Tha mi gu math, ciamar a tha thusa
I am well, how are you
Tha mi gu math
I am well
Tha mi sgìth
I am tired
Tha mi fuar
I am cold
Tha mi blàth
I am warm
A bheil thu gu math
are you well
A bheil thu sgìth
are you tired
A bheil thu fuar
are you cold
A bheil thu blàth
are you warm
A bheil thu pòsta
are you married
Madainn mhath
Good morning
Feasgar math
Good afternoon/evening
Oidhche mhath
Good night
Ciamar a tha thu?
(how are you)
Tha mi gu math, tapadh leat.
(I am well, thank you)
tapadh leat
thank you
Ciamar a tha e?
(how is he)
Tha e gu math.
Ciamar a tha i?
(how is she)
Tha i gu math.
Cò às a tha thu
where do you come from
tha mi à _____
I am from ____
Tha mi às a' Ghearmailt
I am from Germany
Tha mi às na Stàitean
I am from the States
Alba
Scotland
Dùn Èideann
Edinburgh
Sasainn
England
Glaschu
Glasgow
Dùn Dè
Dundee
Steòrnabhagh
Stornoway
Canada
canada
obair-chàraid
pair work
Glè mhath
very good
Mar sin leat
goodbye
'S e do bheatha
You are welcome
mi/mise
me
thu/thusa
you
e/esan
he/it
i/ise
she/it
sinn/sinne
we
sibh/sibhse
you (formal/plural)
iad/iadsan
they
A bheil e fuar an-diugh?
(is it cold today)
Tha/Chan eil e fuar an-diugh
A bheil e grianach an-diugh?
(is it sunny today)
Tha/Chan eil e grinach an-diugh
A bheil e fliuch an-diugh?
(is it wet today)
Tha/Chan eil e fliuch an-diugh.
A bheil e blàth an-dràsta?
(is it warm just now)
Tha/chan eil e blath an-drasta.
Nach eil e blàth?
(isn't it warm)
Tha/chan eil e blath.
Nach eil e gaothach an-diugh?
(isn't it windy today)
Tha/Chan eil e gaothach an-diugh.
Tha e gaothach an-diugh, nach eil?
(It's windy today, isn't it?
Tha gu dearbh. (yes, indeed)
Tha e gu math blàth
It is quite warm
Tha e glè bhlàth
It is very warm
Tha a glè sgòthach
It is very cloudy
Rugadh agus Thogadh mi...
I was born and brought up...
Co mheud?
How many?