209 terms

@MrGWallCymraeg Ansoddeiriau Cymraeg 2018

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

acceptable
dderbyniol
accurate
gywir
adventurous, daring
fentrus
aggressive
ymosodol
alluring, tempting
ddengar
amazing, incredible
anhygoel
angry
grac, ddig
anxious, uneasy
bryderus
appropriate
briodol
athletic
athletaidd
available
ar gael
awful, dreadful
ofnadwy
bad for you
ddrwg iti
beautiful
hardd, brydferth
believable, plausible
gredadwy
better than
well na
big
fawr
blameless, faultless
ddi-fai
bloomin' brilliant
ansbaradigaethus
boring, tedious
ddiflas
busy-body, meddlesome
fusneslyd
careful, cautious
ofalus
cheap, inexpensive
rhad
clean, spotless
lân
clear
glir
colourful
lliwgar
colourless
ddi-liw
competitive
gystadleuol
complex, intricate
gymhleth
confident
hyderus
conscientious
gydwybodol
cool
cŵl
courteous, gallant
gwrtais
creative
greadigol
dangerous, unsafe
beryglus
dear, expensive, costly
ddrud
decent
weddus
deep
ddwfn
definite
bendant
deliberately
fwriadol
desperate, hopeless
anobeithiol
determined
benderfynol
different (to)
wahanol(i)
difficult, hard
anodd
dirty
frwnt
disgusting
ffiaidd, ych a fi
diverse, varied
amrywiol
dramatic
ddramatig
easy
hawdd, rhwydd (NOT hwylus)
educational
addysgol
efficient
effeithlon
elegant, delicate
gain
emotional
emosiynol
encouraging, reassuring
galonogol
energetic
egnïol
entertaining
adloniannol
enthusiastic
frwdfrydig
excellent
ardderchog, rhagorol
exciting
gyffrous
fabulous
benigamp
famous
enwog
fancy, chic
swanc
fantastic
ffantastig
fashionable
ffasiynol
fast
gyflym
fine, elaborate
goeth
flat
fflat
flexible
hyblyg
free
am ddim
friendly
gyfeillgar
fun
hwyl
funny
ddoniol
gifted
ddawnus
glorious
ogoneddus, odidog
good
dda
good for you/me
da iti/fi
great
fendigedig, wych
happy
hapus
hardy, tough
galed
harmless
ddiniwed
healthy
iachus
heart-breaking
dorcalonnus
helpful, useful
ddefnyddiol
horrible, ghastly
erchyll
important
bwysig
impossible
amhosibl
impressive
argraffol
influential
ddylanwadol
informal
anffurfiol
informative
addysgiadol
inspirational
ysbrydoledig
intelligent
ddeallus
interesting
ddiddorol
laughable
chwerthinllyd
light-hearted, buoyant
ysgafnfryd
lively
fywiog
loud
swnllyd
lovely
hyfryd
low
isel
lucky
lwcus
luxurious
foethus
mad, crazy
wallgof
marvellous, wonderful
aruthrol
massive
enfawr
mean, nasty
gas
meaningless
ddiystyr
mediocre, common
gyffredin
narrow-minded
gulfrydig
natural
naturiol
new
newydd
nice
neis, braf
noteworthy, remarkable
nodedig
odd
rhyfedd, od
OK
iawn
old
hen
old-fashioned
hen ffasiwn
open
agored
organised, orderly
drefnus
perfect
berffaith
pleasant, agreeable
ddymunol
poisonous
wenwynig
poor, bad
wael
popular
boblogaidd
powerful
bwerus
practical
ymarferol
pretty
ddel
pretty good
go dda
pretty stupid
go dwp, go ddwl
quiet
dawel
quite good
eithaf da
rare
brin
realistic
realistig
really great
wir yn wych
reasonable
rhesymol
reassuring
gysurlon
relaxing
ymlaciol
relevant
berthnasol
repetitive
ailadroddus
responsible
gyfrifol
rich
gyfoeth
satisfactory
foddhaol
scary, frightening
ddychrynllyd
serious
ddifrifol
shallow, superficial
fas
shameful, disgraceful
warthus
significant
arwyddocaol
silly
dwp, wirion
similar (to)
debyg (i)
simple
syml
small
fach
special
arbennig
splendid
ysblennydd
strict
llym
striking
drawiadol
strong
gryf
stunning
syfrdanol
stupid
hurt
substantial
sylweddol
successful
llwyddiannus
sufficient, enough
ddigonol
suitable
addas
suspicious, doubtful
amheus
talented
dalentog
tall, high
uchel
technical
dechnegol
tender, loving
dynner, fwyn
terrifying
frawychus
thrilling
wefreiddiol
tiny
fach iawn
tip-top
gampus
too big
rhy fawr
too far
rhy bell
too much/too many
gormod/ormodol
traditional
draddodiadol
trendy
drendi
ugly, hideous
hyll
unable
analluog
unbelievable
anghredadwy
uncommon
anghyffredin
unfair
annheg
unforgettable
bythgofiadwy
unhappy
anhapus
unimportant, trivial
ddibwys
unique
unigryw
unlikely
annhebygol
unpleasant
annymunol
unsuccessful
aflwyddiannus
unusual
anarferol
up-to-date
gyfoes
useless
annefnyddiol
very good
dda iawn
weak
wan
worse than
yn waeth na
worthwhile
werth chweil
vital
hanfodol
essential
anhepgor
necessary
angenrheidiol
puzzling
ddryslyd
perplexing, hard to understand
astrus
amusing
ddifyr
attractive
atyniadol
fascinating
hynod o ddiddorol
humorous
ddigrif
comforting
gysurol
comfortable
gyfforddus
intense
ddwys
caring
garedig
childish
blentynnaidd
watchful, vigilant
wyliadwrus
OTHER SETS BY THIS CREATOR