SQL 1 20180530

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

stands for
jelentése
standard language
standard nyelv
to become
valamivé válni
storing
tárolás
Example
példa
manipulate
manipulál, befolyásol
online editor
online szerkesztő
edit
szerkeszteni
statement
állítás
result
eredmény, következmény
chapter
fejezet, szakasz
to test
tesztelni
skill
készség, képesség
execute
végrehajt
retrieving
visszanyerés
reference
utalás, hivatkozás vmire
access
elérés, hozzáférés
to print
kinyomtatni
put it in your pocket
zsebre tenni
range
értékkészlet
data types
adattípusok
introduction to
bevezetés
database
adatbázis
standard
szabvány
American National Standards Institute (ANSI)
...
International Organization for Standardization (ISO)
ISO
execute
végrehajt
querie
kérdés
retrieve
visszakeres, megtalál
insert
beilleszt
update
frissít
record
rekord
delete
töröl
create
létrehoz
new database
új adatbázis
new tables in a database
új tábla az adatbázisban
stored procedures
tárolt eljárások
views
nézetek
set permission
jogosultság beállítás
although
bár, habár
different versionsof the
különböző verziói a...
however
azonban, viszont
de, azonban
to complain
panaszkodni
manner
mód, módszer
viselkedés, magatartás
similar
hasonló
proprietary extensions
szabadalmaztatott kiterjesztés
to support
támogatni
in addition
továbbá, ráadásul
also
is, szintén
at least
legalább
to build a web site
weboldalt építeni
to show
megmutatni
server-side scripting language
szerveroldali kommunikációs nyelv
to get
kapni, szerezni
RDBMS
Relational Database Management System (relációs adatbázis kezelő rendszer)
basis for
alap
to store
tárolni
collection of
gyűjteménye
entries
bejegyzések
consists
áll valamiből
column
oszlop
row
sor
field
mező
column
oszlop
maintain
fenntart, megőriz
record
rekord
individual entry
egyedi bejegyzés
exists
tartalmaz
above
fent
entity
bejegyzés
horizontal
vízszintes
vertical
vertikális
to contain
tartalmaz
associated
kapcsolódó
field
mező
to contain
tartalmaz
identified (by)
azonosított
sample
minta
selection
leválogatás (Szűrés)
above
felül, fent, előbb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti
contain
tartalmaz
statements
utasítások
to perform
végrehajt
tutorial
gyakorlat
SQL keywords
SQL parancsszavak
case sensitive
kis-nagybetű érzékeny
upper-case
nagybetű
Semicolon
Pontosvessző
to require
igényelni
more than one
több mint egy
to execute
végrehajt
to modify
módosítani
insert
behelyez, beilleszt
into
-ba, -be, bele
extract
kivonat, részlet
kinyer
statement
...
select
kiválaszt
stored
tárolt
return
visszatér
result
eredmény
result-set
értékkészlet
column
oszlop
field
mező
sample
minta
distinct
különböző
different
különböző
result
eredmény
supported
támogatott
workaround
kerülő megoldás
clause
záradék
filter
szűrő
extract
kivonat
specified
meghatározott
conditions
feltételek
requires
megkövetel
quotes
idézet
however
azonban
enclose
mellékel, csatol
may be
lehet
inclusive
beleértett
mindent tartalmaz
beleszámított
between
között
pattern
minta
search for
keres valamit
specify
pontosan meghatároz
multiple
összetett
possible
lehetséges
display
kijelző
field
mező
expression
kifejezés