Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

megengedhet magának valamit

can afford to do something

nem engedhet meg magának valamit

can't afford to do something

szórja a pénzt

to blow money

leég anyagilag

to be broke

hitelkártya

credit card

pénzt keres

earn

kapzsi

greedy

kölcsön

loan

kölcsönt felvenni

take out a loan

bevásárlóközpont

mall

jelzálog

mortgage

költ

spend, spent, spent

kapzsiság

greed

bolond ember

fool

bolond

foolish

megszállottja valaminek

to be obsessed with something

fösvény

tight-fisted

ököl

fist

birtokol

to possess

vallás

religion

megszilárdít

consolidate

unott

bored

ér valamennyit

be worth

kölcsönad

lend, lent, lent

kölcsönkér

borrow

felszámít valakinek valamit

charge somebody something

kerül

cost, cost, cost

örököl

inherit

befektet

invest

tartozik valakinek valamivel

to owe somebody something

spórol

save

pénzt kivenni

take out

pazarol

waste

félretesz

put aside

részvény

shares

köszönhetően valakinek/valaminek

thanks to somebody/something

megaláz valakit

humiliate somebody

megalázó

humiliating

kezel valakit

treat somebody

együttérző

compassionate

elajándékoz valamit

give something away

cserébe valamiért

in return for something

felad

give up

eldob

throw away

valamin kívül

apart from something

tulajdon

belongings

kísérlet

experiment

szívességbank

swapping circle

felállít

set up

cserél

swap

bizonyít

to prove

gondoz valamit

look after something

diákszálló

student residence

jómódú

wealthy

felbukkan

turn up

talán

might

társadalom

society

ítél

judge

szerint

according to

egyaránt

equally

érdemes

be worth

nulla

nought

arány

proportion

Mennyivel?

By how much?

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording