Double digit number words 2

Double digit number words
STUDY
PLAY
11
eleven
21
twenty one
31
thirty one
41
forty one
51
fifty one
61
sixty one
71
seventy one
81
eighty one
91
ninety one