Begrippenlijst CW

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ethnologen of volkenkundige
Antropologen die schriftloze culturen bestuderen
Antropologen
Wetenschappers die zich bezighouden met het bestuderen van het menselijk gedrag.
Antropologie
Cultuurstudie, de wetenschap als middel om na te denken over hedendaags samenleven en indien mogelijk een bijdrage te leveren aan concrete vraagstukken
Doel Antropologie
Feiten registreren van samenlevingen en ze klasseren vooraleer de volkeren en hun cultuur verdwenen
Etnografie
Het beschrijven van één bepaald volk
Relativiteit
Betrekkelijkheid
Opsommende definities/topical
Samenhangend stelsel van kunst, wetten, gewoonte, ... dat mensen zich eigen maken als lid van een bepaalde gemeenschap.
Historisch/Historical
Het van de voorouders geërfd stelsel van gewoonten en aannames dat ons leven bepaalt.
Psychologische/ Behavioral
Gezamenlijke aangeleerd patroon van gedragingen waardoor biologische behoeften gereguleerd worden
Normatieve/ Normative
Samenleving bestaat uit mensen, de wijze waarop ze zich gedragen bepaald door hun cultuur
Functional (enkel Bodley)
Manier van problemen oplossen, het functioneren in een samenleving
Mental (enkel Bodley)
Aangeleerde gewoontes, onderscheid mensen van dieren
Structureel/structural
Cultuur bestaat uit vaste onderling samenhangende gewoonten van bepaalde sociale groepen
Symbolic (enkel Bodley)
Cultuur gebaseerd om willigkeurige gegeven betekenissen gedeeld door de maatschappij.
Definitie Tylor
Cultuur of beschaving, in de meest brede zin, is het complexe geheel van kennis, geloof, kunst, moraal, recht, gewoonte, en ieder ander vermogen of andere hebbelijkheid waarmee de mens zich omringt als lid van de maatschappij.
Fasentheorie
Men gaat ervan uit dat gelijkaardige evoluties, vernieuwing in gelijkaardige omstandigheden zouden leiden tot eenzelfde soort van gevolgen of keuzen
Particulariteit
Bijzonder kenmerk, eigenaardigheid
matrilineariteit
De dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de moeder.
Patriliniariteit
Het verwantschapssysteem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de vader.
Particularisme
Cultuur als lokaal, tijdgebonden, eigen perspectief
Individu cultuurgebonden
Cultuur, traditie heeft een grote macht over de mens en men is zich daar meestal niet bewust van
Cultuur (Bodly)
Cultuur is alles wat mensen hebben, denken en doen als lid van een gemeenschap
Interpretieve benadering cultuur
We handelen met betekenis en nemen de wereld enkel waar door een culturele bril
Cultuur (Geerts)
Cultuur is betekenissen, maar die vinden enkel maar tastbaarheid in concrete symbolen. De betekenis van elk symbool is kwestie van interpretatie
Cultuur mate van bricolage (Visie Lowie en Lévi-Strauss)
De elementen bestaan reeds lang in een cultuur maar kunnen niet altijd een soort van bewezen functie hebben ten aanzien van elkaar.
Mentalistisch cultuurbegrip (Durkenheim)
Cultuur als geheel van gemeenschappelijke of gedeelde opvattingen.
Culturele lag
Een culturele kloof, twee aspecten van een cultuur die oorspronkelijk op elkaar waren afgestemd, zich met verschillende snelheden ontwikkelen
Gedrag
Hoe mensen handelen en interageren
Cognitief
Hoe mensen denken en oordelen
Materieel
Productie belichaamt cultuur
Enculturatie
Cultuuroverdracht/ leerproces
Netwerksamenleving
Proces waarin op tal van terreinen (cultuur, politiek, economie, communicatie) transnationale netwerken van mensen en dingen worden gecreëerd.
Kosmopolitisme
Denkwijze vertrekkend van een klassiek denkpatroon waarin een wereldfocus gehanteerd wordt én een alternatief om de wereld zelf als handelingsdoel centraal te stellen.
De mate van universalisme in denken
Het feit dat men vanuit een bepaalde regio denkt voor de totaliteit van de mensheid en er zo vanuit gaat dit opgaat voor de ganse mensheid
Kosmopolitiek
De uitkomst en vereist een denken dat uitgaat van het belang van de totale mensheid.
Creolisering
Ontstaan van een nieuwe cultuur die beter geschikt is als een betekenisvol systeem om het gemeenschapsleven in een bepaalde context te ondersteunen dan de voorgaande culturen waaruit ze is ontstaan
SDG
Sustainable Development goals
Doel diversiteit
Openere vizier te kijken naar bepaaldheid van mens-van dichterbij zien we het unieke van de mens
Ras
Een groep met een combinatie van erfelijke kenmerken die deze van andere groepen onderscheidt en die onveranderd aan het nageslacht doorgegeven worden.
culturele superioriteit
een actuele vorm van racisme die stelt dat mensen van verschillende herkomst misschien wel gelijkwaardig zijn, maar dat de eigen cultuur en beschaving toch veel meer ontwikkeld is en dus beter.
Neo-racisme
subtielere vorm van racisme die beweert geen waardeoordeel te vellen over rassen of culturen maar pleit voor homogeniteit ervan. wel naast, maar niet met elkaar kunnen leven
cultuurrelativisme
andere culturen ziet men als een andere vorm van leven die evenveel bestaansrecht heeft als de eigen vorm van leven, niet minderwaardig beschouwd.
etnocentrisme
het denkbeeld dat de opvattingen ,gewoonten en waarden van de eigen groep beter zijn dan die van andere groepen, waarmee de opvatting van die andere groep automatisch als afwijken en inferieur beoordeeld wordt.
omgekeerd etnocentrisme
ander culturen, als beter, ideale worden gezien dan de westerse dan neemt men de andere cultuur als norm om van daaruit zijn eigen cultuur te bekijken en te waarderen