12 terms

CCSSF-pb

STUDY
PLAY
知道
(zhī dào)
know
变成
(biàn chéng)
to change into; to become
水汽
(shuǐ qì)
water vapor
飘来飘去
(piāo lái piāo qù)
to drift (in the air)
冷风
(lěng fēng)
cold wind
水珠
(shuí zhū)
water drop
掉下来
(diào xià lái)
fall down
时候
(shíhou)
moment; a duration of time
睡觉
(shuì jiào)
sleep
跑步
(pǎobù)
Running
又唱又跳
(yòu chàng yòu tiào)
Songs and Dance

(tiào)
to jump