Only $2.99/month

Flextid och övertid

Terms in this set (25)

- Flextid ger ledig tid timme för timme, medan övertid ersätts med 1,5 gånger den arbetade tiden eller 180 % av timlönen (enkel) eller 2 gånger den arbetade tiden eller 240 % av timlönen (kvalificerad).
- Kompensation för övertid kan utges med:
1. Ekonomisk ersättning
2. Ledig tid om både AG och AT godkänner detta. Undantag gäller dock för arbetstagare som arbetar dagtid och som beordras att
göra ett enda nattpass, i det fallet krävs inte AT:s samtycke. (se Kommentarerna till AB § 20 mom 2).
- Allmänt gäller att det ska vara ett frivilligt val för den anställde att använda sig av sin flextid utifrån vad verksamheten medger.
- Övertid handlar i stället om att en arbetsuppgift eller ett arbete måste utföras på tid utanför totalramen, dvs när flexarbete inte längre är möjligt, jämför AB § 14 mom 5.
- Även om en utgångpunkt är att flextid bygger på frivillighet så kan AG beordra arbete under flextid, vilket inte behöver innebära rätt till kompensation för övertid (samtidigt som det arbetet inte kan vägras enligt AB § 14 mom 3 b). Enkel övertidsersättning räknas dock från två timmar före eller efter normaltiden. Det finns alltså en möjlighet att få övertidsersättning även under arbete på den delen av flextidsramen som ligger utanför normaltiden. Hur går detta ihop? Jo, det finns ett undantag i AB § 14 mom 5 b, som säger att om man utfört beordrat arbete under flextid, som ligger utanför normaltiden, så ska ersättning utges om fullgjort arbete under avstämningsperioden totalt överstiger sammanlagd normaltid. På detta sätt kan alltså viss flextid omvandlas till övertid enligt AB i efterhand.