48 terms

Chapter 6 Vocab (+misc.)

STUDY
PLAY
cellphone
shǒujī
cola
kělè
open
dǎkāi
beautiful
měilì
finished
fúxì
red
hóng
green
black
hēi
white
bái
blue
lán
grey
huī
blue sky
lántiān
cold
lěng
family
jiātíng
family, home
jiā
altogether
yígòng
to have, there is
yǒu
and, with
doctor
yīshēng
too,also
year(of age)
suì
elementary school
xiǎoxué
all
dōu
middle/high school student
zhōngxuéshēng
undergraduate
dàxuéshēng
university
dàxué
overseas student
liúxuéshēng
not have, be without
méiyǒu
Jack, name of a person
Jiékè
England
Yīngguó
wife, Mrs.
tàitai
daughter
nǚ'ér
son
érzi
husband or wife
àiren
company
gōngsī
office worker
zhíyuán
how old
duōdà
a measure word
wèi
husband, Mr.
xiānsheng
male
nán
friend
péngyou
job, work
gōngzuò
female
age
niánjì
Miss
xiǎojiě
a Chinese surname
Mary, name of a person
Mǎlì
East China Normal University
Huádōng Shīfàn Dàxué